77 MÜRSELAT

 • 77:1

  قسم به رسولانی که از پی هم (بر خیر و سعادت خلق) فرستاده شدند.

 • 77:2

  قسم به فرشتگانی که به سرعت تند باد (به انجام حکم حق) می‌شتابند.

 • 77:3

  قسم به آنان که (وحی حق و شرع الهی را در جهان) نیکو نشر می‌دهند.

 • 77:4

  و قسم به حق آنان که (به حکم خدا راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق) کاملا جدا می‌کنند.

 • 77:5

  و قسم به آنان که ذکر (خدا و کتاب الهی) را (به انبیاء) وحی می‌کنند.

 • 77:6

  تا عذر و حجت (نیکان) و بیم و تهدید (بدان) شود.

 • 77:7

  (قسم به همه اینان) که آنچه (از ثواب و عقاب آخرت) به شما وعده دهند البته واقع خواهد شد.

 • 77:8

  وقتی که ستارگان همه بی نور و محو شوند.

 • 77:9

  و آن گاه که آسمان شکافته شود.

 • 77:10

  و آن گاه که کوهها (چون خاک بر دم باد) پراکنده شوند.

 • 77:11

  و آن گاه که به رسولان، وقت (گواهی بر امتان) را اعلام کنند.

 • 77:12

  برای چه روزی وقت (وعده حق) معین شد؟

 • 77:13

  برای (روز قیامت) همان روزی که (بین حق و باطل و سعید و شقی) جدایی افتد.

 • 77:14

  و تو چگونه توانی عظمت و سختی آن روز جدایی را تصور کنی؟

 • 77:15

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:16

  آیا ما پیشینیان را (به کیفر کفر) هلاک نکردیم؟

 • 77:17

  از پی آنان آیندگان را (که منکران قرآن باشند) نیز هلاک می‌کنیم.

 • 77:18

  ما بدکاران عالم را همین گونه هلاک می‌سازیم.

 • 77:19

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:20

  آیا ما شما آدمیان را از آب نطفه بی قدر (بدین زیبایی) نیافریدیم؟

 • 77:21

  و آن نطفه را (از صلب پدر) به قرارگاه استوار (رحم) منتقل ساختیم.

 • 77:22

  تا مدتی معین و معلوم (در رحم بماند).

 • 77:23

  و ما تقدیر (مدت رحم و تعیین سرنوشت او تا ابد) کردیم که نیکو مقدّر (حکیمی) هستیم.

 • 77:24

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:25

  آیا ما زمین را جامع (حوایج و کفایت بر مسکن و هر امر بشر) قرار ندادیم؟

 • 77:26

  تا زندگان روی زمین تعیّش کنند و مردگان درونش پنهان شوند.

 • 77:27

  و در آن کوههای بلند برافراشتیم و (از ابر و باران) به شما آب زلال گوارا نوشانیدیم.

 • 77:28

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:29

  (خطاب رسد: ای منکران) شما امروز به سوی آن دوزخی که تکذیب می‌کردید بروید.

 • 77:30

  بروید زیر سایه دودهای آتش دوزخ که از سه جانب (شما را) احاطه کند.

 • 77:31

  نه بر سر شما سایه خواهد افکند و نه از شرار آتش هیچ نجاتتان خواهد داد.

 • 77:32

  آن آتش هر شراری بیفکند شعله‌اش مانند قصری است.

 • 77:33

  گویی آن شراره (در بزرگی و رنگ) به شتران زرد موی مانند است.

 • 77:34

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:35

  این روزی است که (کافران بر نجات خود) سخنی نتوانند گفت.

 • 77:36

  و به آنها رخصت عذر خواهی نخواهند داد.

 • 77:37

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:38

  این روز فصل (حکم و جدایی نیک و بد) است که شما را با همه در گذشتگان پیشین (به عرصه محشر) جمع گردانیده‌ایم.

 • 77:39

  پس اگر فکر و حیلتی (بر نجات خود) توانید بر من حیلت کنید.

 • 77:40

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:41

  (آن روز سخت) بندگان با تقوا و پرهیزگار در سایه درختان بهشت و طرف نهرهای جاری متنعّمند.

 • 77:42

  و از هر نوع میوه مایل باشند فراوان فراهم است.

 • 77:43

  بخورید و بیاشامید که شما را گوارا باد به پاداش اعمال نیکی که در دنیا به جای می‌آوردید.

 • 77:44

  ما البته نیکوکاران عالم را چنین پاداش می‌دهیم.

 • 77:45

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:46

  (ای کافران شما هم که ایمان به لذّات روحانی و تنعّم و نشاط ابدی آخرت ندارید پس به خوی حیوانیت) بخورید و تمتّع برید به عمر کوتاه دنیا که شما بسیار مردم بزهکاری هستید.

 • 77:47

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:48

  و هرگاه به آنها گفته شود که نماز و طاعت خدا را به جای آرید اطاعت نکنند.

 • 77:49

  وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.

 • 77:50

  (این کافران) پس از آیات خدا (که آن را تکذیب کردند) باز به کدامین حدیث ایمان می‌آورند؟

Paylaş
Tweet'le