78 NEBE

 • 78:1

  (مردم) از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو می‌کنند؟

 • 78:2

  از خبر بزرگ (قیامت).

 • 78:3

  که در آن با هم به جدال و اختلاف کلمه برخاستند.

 • 78:4

  چنین نیست (که منکران پنداشته‌اند) به زودی (به وقت مرگ) خواهند دانست.

 • 78:5

  و باز چنین نیست (که منکران پنداشته‌اند) البته به زودی آگاه می‌شوند.

 • 78:6

  آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم؟

 • 78:7

  و کوهها را عماد و نگهبان آن نساختیم؟

 • 78:8

  و شما را جفت (زن و مرد) آفریدیم.

 • 78:9

  و خواب را برای شما مایه (قوم حیات و) استراحت قرار دادیم.

 • 78:10

  و (پرده سیاه) شب را ساتر (احوال خلق) گردانیدیم.

 • 78:11

  و روز روشن را برای تحصیل معاش آنان مقرر داشتیم.

 • 78:12

  و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم.

 • 78:13

  و چراغی (چون خورشید) رخشان بر افروختیم.

 • 78:14

  و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ریختیم.

 • 78:15

  تا بدان آب، دانه و گیاه رویانیم.

 • 78:16

  و باغهای پر درخت (و انواع میوه‌ها) پدید آوریم.

 • 78:17

  همانا روز فصل (یعنی روز قیامت که در آن فصل خصومتها شود) وعده گاه خلق است.

 • 78:18

  آن روزی که در صور بدمند (تا مردگان زنده شوند) و فوج فوج (به محشر) در آیید.

 • 78:19

  و درهای آسمان به ابواب مختلف گشوده شود (تا هر فوجی از دری شتابند).

 • 78:20

  و کوهها را به گردش آرند تا به مانند سراب گردد.

 • 78:21

  همانا دوزخ کمینگاه (کافران و بد کاران) است.

 • 78:22

  آن دوزخ جایگاه مردم سرکش ستمکار است.

 • 78:23

  که در آن قرنها بمانند (و عذاب کشند).

 • 78:24

  هرگز در آنجا هیچ هوی خنک و شراب (طهور) نیاشامند.

 • 78:25

  مگر آبی پلید و سوزان که حمیم و غسّاق جهنم است به آنها دهند.

 • 78:26

  کیفری که با اعمال آنها موافق است.

 • 78:27

  زیرا آنها به حقیقت امید به روز حساب نداشتند.

 • 78:28

  و آیات ما را سخت تکذیب کردند.

 • 78:29

  و حال آنکه حساب هر چیزی را ما در کتابی (به احصاء و شماره) رقم کرده‌ایم.

 • 78:30

  پس بچشید (کیفر تکذیب و بدکاری را) که هرگز بر شما چیزی جز رنج و عذاب دوزخ نیفزاییم.

 • 78:31

  متقیان را در آن جهان مقام گشایش و هر گونه آسایش است.

 • 78:32

  باغها و تاکستانهاست.

 • 78:33

  و دختران زیبای دلربا که همه در خوبی و جوانی مانند یکدیگرند.

 • 78:34

  و جامهای پر از شراب (طهور و انواع نوشابه‌های شیرین و خوش).

 • 78:35

  هرگز در آنجا سخن بیهوده و دروغ نشنوند.

 • 78:36

  این (نعمتهای ابدی) مزدی به عطاء و حساب پروردگار توست.

 • 78:37

  خدایی که آسمانها و زمین و همه مخلوقاتی که در بین آسمان و زمین است بیافریده همان خدای مهربان که (در عین مهربانی) کسی (از قهر و سطوتش) با او به گفتگو نتواند لب گشود.

 • 78:38

  روزی که آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده و به نظم برخیزند و هیچ کس سخن نگوید جز آن کسی که خدای مهربانش به سخن اذن دهد و او سخن به صواب گوید (و به اذن خدا شفاعت گنهکاران کند).

 • 78:39

  چنین روز حتمی و محقق خواهد بود، پس هر که می‌خواهد نزد خدای خود (در آن روز) مقام و منزلتی یابد (امروز در راه ایمان و طاعت بکوشد).

 • 78:40

  ما شما را از روز عذاب که نزدیک است ترسانیده و آگاه ساختیم، روزی که هر کس هر چه کرده در پیش روی خود حاضر بیند و کافر در آن روز گوید که ای کاش خاک بودم (تا چنین به آتش کفر خود نمی‌سوختیم).

Paylaş
Tweet'le