79 NAZİAT

 • 79:1

  قسم به فرشتگانی که (جان کافران را) به سختی بگیرند.

 • 79:2

  قسم به فرشتگانی که (جان اهل ایمان را) به آسایش و نشاط ببرند.

 • 79:3

  و قسم به فرشتگانی که با کمال سرعت (فرمان حق را) انجام دهند.

 • 79:4

  قسم به فرشتگانی که (درنظم عالم) بر هم سبقت گیرند.

 • 79:5

  قسم به فرشتگانی که (به فرمان حق) به تدبیر نظام خلق می‌کوشند (که قیامتی و حشری خواهد آمد).

 • 79:6

  روزی که آن لرزاننده (یعنی نفخه صور الهی، جهان را) بلرزاند.

 • 79:7

  و لرزاننده دیگر (یعنی نفخه صور دیگر) از پی آن در آید.

 • 79:8

  در آن روز سخت دلهای برخی مضطرب و هراسان شود.

 • 79:9

  که (از ترس) چشمها به زیر افکنند.

 • 79:10

  (مردم غافل دنیا) گویند: آیا ما پس از مرگ باز زندگانی دیگری خواهیم یافت؟

 • 79:11

  چگونه چون مردیم و استخوان ما پوسید زنده خواهیم شد؟

 • 79:12

  و گویند: در این صورت که دیگر بار زنده شویم بسی زیانکار خواهیم بود.

 • 79:13

  جز یک صدای مهیب (که در صور اسرافیل کنند) نشنوند.

 • 79:14

  و ناگاه همه از خاک بر شوند و به صحرای قیامت رهسپار گردند.

 • 79:15

  آیا خبر موسی عمران به تو رسیده؟

 • 79:16

  آن گاه که خدایش او را در وادی مقدس طوی (قرب طور) ندا کرد.

 • 79:17

  که به سوی فرعون برو که او سخت به راه طغیان رفته است.

 • 79:18

  پس بگو: میل داری که (از پلیدی خود پرستی و شرک) پاک و پاکیزه شوی؟

 • 79:19

  و تو را به راه خدا هدایت کنم تا بترسی (و به درگاه عظمت و قدرت او خاشع و فروتن شوی).

 • 79:20

  پس آن آیت و معجزه بزرگتر را به او نمود.

 • 79:21

  فرعون تکذیب و نافرمانی کرد.

 • 79:22

  از آن پس (که معجزه موسی دید) باز روی از حق بگردانید و (برای دفع موسی) به جهد و کوشش برخاست.

 • 79:23

  پس (با رجال بزرگ دربار خود) انجمن کرد و ندا داد.

 • 79:24

  و گفت: منم خدای بزرگ شما.

 • 79:25

  خدا هم او را به عقاب دنیا و آخرت گرفتار کرد.

 • 79:26

  تا به هلاکت او اهل ترس از خدا عبرت گیرند.

 • 79:27

  آیا بنای شما آدمیان استوارتر است یا بنای آسمان بلند که خدا آفرید؟

 • 79:28

  که سقفی بس بلند و محکم بنیان در کمال زیبایی استوار ساخت.

 • 79:29

  و شامش را تیره و روزش را روشن گردانید.

 • 79:30

  و زمین را پس از آن بگسترانید.

 • 79:31

  و از آن آب و گیاه پدید آورد.

 • 79:32

  و کوهها را بر روی آن استوار ساخت.

 • 79:33

  تا (از آن آب و گیاه که از بیابان و کوه بر انگیزد) قوت شما و چهارپایانتان بر آید.

 • 79:34

  پس چون آن واقعه بزرگ (و حادثه عظیم قیامت) پدید آید.

 • 79:35

  در آن روز آدمی هر چه کرده به یاد آرد.

 • 79:36

  و دوزخ برای بینندگان آشکار شود.

 • 79:37

  پس هر کس (از حکم شرع خدا) سرکش و طاغی شد.

 • 79:38

  و زندگی دنیا را برگزید.

 • 79:39

  دوزخ جایگاه اوست.

 • 79:40

  و هر کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیت بترسید و از هوای نفس دوری جست.

 • 79:41

  همانا بهشت منزلگاه اوست.

 • 79:42

  از تو سؤال کنند که قیامت کی بر پا شود؟

 • 79:43

  تو را چه کار است دیگر که از آن به یاد آری؟ (بسیار یاد آور شدی و منکران از تو نپذیرفتند).

 • 79:44

  کار آن ساعت به خدای تو منتهی شود.

 • 79:45

  تو را جز این نباشد که اهل ایمان را هر کس از یاد آن روز هراسان می‌شود به اهوال آن روز آگاه سازی.

 • 79:46

  چون آن روز را مردم ببینند گویی همه عمر دنیا شامگاهی یا چاشتگاهی بیش نبوده است.

Paylaş
Tweet'le