81 TEKVİR

 • 81:1

  هنگامی که آفتاب تابان تاریک شود.

 • 81:2

  و هنگامی که ستارگان آسمان تیره شوند (و فرو ریزند).

 • 81:3

  و آن گاه که گوهها به رفتار آیند.

 • 81:4

  و آن گاه که شتران ده ماهه آبستن را (که نزد عرب بسیار عزیز است) به کلی رها کنند.

 • 81:5

  و هنگامی که وحوش (و طیور نیز به عرصه قیامت) محشور شوند.

 • 81:6

  و هنگامی که دریاهای آب (چون آتش سوزان) شعله‌ور گردد.

 • 81:7

  و هنگامی که نفوس خلق همه با همجنس خود در پیوندند.

 • 81:8

  و هنگامی که از دختران زنده به گور شده باز پرسند.

 • 81:9

  که (آن بی گناهان) به چه جرم و گناه کشته شدند؟!

 • 81:10

  و هنگامی که نامه اعمال خلق گشوده شود.

 • 81:11

  و هنگامی که آسمان را از جای بر کنند.

 • 81:12

  و هنگامی که آتش دوزخ را سخت بیفروزند.

 • 81:13

  و هنگامی که بهشت را (به اهلش) نزدیک سازند.

 • 81:14

  در آن هنگام (که روز قیامت است) هر نفسی هر آنچه بر خود حاضر کرده همه را بداند.

 • 81:15

  چنین نیست (که منکران قرآن پندارند) قسم یاد می‌کنم به ستارگان باز گردنده.

 • 81:16

  که به گردش آیند و در مکان خود رخ پنهان کنند.

 • 81:17

  قسم به شب تار هنگامی که روی جهان را تاریک گرداند.

 • 81:18

  و قسم به صبح روشن وقتی که دم زند (و عالم را به روی خود بیفروزد).

 • 81:19

  (قسم به این آیات) که همانا قرآن کلام رسول بزرگوار حق (جبرئیل) است.

 • 81:20

  که فرشته با قوّت و قدرت است و نزد خدای مقتدر عرش با جاه و منزلت است.

 • 81:21

  و در آنجا فرمانده فرشتگان و امین وحی خداست.

 • 81:22

  و رسول عصر شما هرگز دیوانه نیست.

 • 81:23

  و او امین وحی را در افق اعلای مشرق درست مشاهده کرد.

 • 81:24

  و این رسول شما بر وحی از عالم غیب بخل نمی‌ورزد (و شما را از علم وحی خود آگاه می‌سازد).

 • 81:25

  و قرآن او هرگز کلام شیطانی مردود نیست.

 • 81:26

  پس شما به کجا می‌روید؟

 • 81:27

  این (قرآن عظیم) جز پند و نصیحت اهل عالم هیچ نیست.

 • 81:28

  تا هر که از شما بندگان بخواهد راه راست (حق پرستی و سعادت ابد) پیش گیرد.

 • 81:29

  و شما (کافران، راه حق را) نمی‌خواهید مگر خدای آفریننده عالم بخواهد.

Paylaş
Tweet'le