82 İNFİTAR

 • 82:1

  هنگامی که آسمان شکافته شود.

 • 82:2

  و هنگامی که ستارگان آسمان فرو ریزند.

 • 82:3

  و هنگامی که آب دریاها روان گردد (تا به هم پیوسته همه یک دریا شود).

 • 82:4

  و هنگامی که قبرها زیر و رو شود (و خلایق از آنها بر انگیخته شوند).

 • 82:5

  آن هنگام است که هر شخصی به هر چه مقدّم و مؤخّر انجام داده همه را بداند (شاید مراد از مقدم عملی است که پیش از رفتن از دنیا برای آخرت به جای آورده، و مؤخر آن اعمالی که پس از مرگ به او می‌رسد مانند باقیات صالحات و اعمال خیری که وصیت کرده و وقف و صدقات جاری و فرزند صالح یا کتاب علمی و سنّت حسنه).

 • 82:6

  ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی (و نافرمانی او کردی).

 • 82:7

  آن خدایی که تو را به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال (اندام و تناسب قوا) برگزید.

 • 82:8

  و حال آنکه به هر صورتی که خواستی (جز این صورت زیبا هم) خلق توانستی کرد.

 • 82:9

  چنین نیست (که شما کافران پنداشتید که معاد و قیامتی نیست) بلکه شما (از جهل) روز جزا را تکذیب می‌کنید.

 • 82:10

  البته نگهبانها بر (مراقبت احوال) شما مأمورند.

 • 82:11

  که آنها نویسندگان (اعمال شما و فرشته) مقرب خدایند.

 • 82:12

  شما هر چه کنید همه را می‌دانند.

 • 82:13

  همانا نیکو کاران عالم در بهشت پر نعمت متنعّمند.

 • 82:14

  و بدکاران در آتش دوزخ معذبند.

 • 82:15

  روز جزا به آن دوزخ در افتند.

 • 82:16

  و هیچ از آن آتش دور نتوانند بود.

 • 82:17

  و تو چگونه به روز با عظمت جزا (ای بشر امروز کاملا) آگاه توانی شد؟

 • 82:18

  باز هم عظمت آن روز جزا را چگونه توانی دانست؟

 • 82:19

  آن روز هیچ کس برای کسی قادر بر هیچ کار نیست و تنها حکم و فرمان در آن روز با خدای یکتاست.

Paylaş
Tweet'le