83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  وای به حال کم فروشان.

 • 83:2

  آنان که چون به کیل (یا وزن) چیزی از مردم بستانند تمام بستانند.

 • 83:3

  و چون چیزی بدهند در کیل و وزن به مردم کم دهند.

 • 83:4

  آیا آنها نمی‌دانند که (پس از مرگ برای مجازات) بر انگیخته می‌شوند،

 • 83:5

  در روزی که آن بسیار روز بزرگی است؟

 • 83:6

  روزی که مردم تمام در حضور پروردگار عالم (برای حساب) می‌ایستند.

 • 83:7

  چنین نیست (که منکران پندارند) البته (روز قیامت) بد کاران با نامه عمل سیاهشان در عذاب سجّینند.

 • 83:8

  و چگونه به حقیقت سجّین آگاه توانی شد؟

 • 83:9

  کتابی است (که به قلم حق) نوشته شده.

 • 83:10

  وای آن روز به حال منکران و تکذیب کنندگان.

 • 83:11

  آنان که روز جزا را تکذیب می‌کنند.

 • 83:12

  در صورتی که آن روز را کسی تکذیب نمی‌کند مگر هر ظالم و بد کاری در عالم.

 • 83:13

  که بر او چون آیات ما تلاوت شود گوید: این سخنان افسانه پیشینیان است.

 • 83:14

  چنین نیست، بلکه ظلمت ظلم و بد کاریهاشان بر دلهای تیره آنها غلبه کرده است (که قرآن را انکار می‌کنند).

 • 83:15

  چنین نیست (که می‌پندارند)، آنها در آن روز از (رحمت و کرم) پروردگارشان محجوب و محرومند.

 • 83:16

  سپس آنها را به آتش دوزخ در افکنند.

 • 83:17

  و به آنان گویند: این همان دوزخی است که تکذیب آن می‌کردید.

 • 83:18

  چنین نیست (که شما کافران پنداشتید، امروز) نکو کاران عالم با نامه اعمالشان در بهشت علّیّین روند.

 • 83:19

  و چگونه به حقیقت علّیّین آگاه توانی شد؟

 • 83:20

  کتابی است (که به قلم حق) نوشته شده.

 • 83:21

  که مقربان درگاه حق به مشاهده آن مقام نائل شوند.

 • 83:22

  محققا نیکوکاران در بهشت ابد متنعّمند.

 • 83:23

  آنجا بر تختها (ی عزت تکیه زنند و رحمت و نعمتهای خدا را) بنگرند.

 • 83:24

  در رخسارشان نشاط و شادمانی نعیم بهشتی خواهی دید.

 • 83:25

  (ساقیان حور و غلمان) به آنها شراب ناب سر به مهر بنوشانند.

 • 83:26

  که به مشک مهر کرده‌اند و راغبان (عاقل) بر این نعمت و شادمانی ابدی باید به شوق و رغبت بکوشند.

 • 83:27

  و ترکیب طبع آن شراب ناب از (جشمه‌ای از) عالم بالاست.

 • 83:28

  سر چشمه‌ای که مقربان خدا از آن می‌نوشند.

 • 83:29

  همانا (در دنیا) بد کاران بر اهل ایمان می‌خندیدند.

 • 83:30

  و چون به آنها می‌گذشتند به چشم طعن و استهزا می‌نگریستند.

 • 83:31

  و چون به سوی کسان خود باز می‌گشتند به سخن مزاح و فکاهی (به نکوهش نماز و طاعت مؤمنان) با هم تفریح می‌کردند.

 • 83:32

  و چون مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند که اینان به حقیقت مردم گمراهی هستند.

 • 83:33

  در صورتی که آن بدان را موکّل کار و نگهبان اعمال مؤمنان نفرستاده بودند (تا بدین سخنان پردازند).

 • 83:34

  پس امروز هم اهل ایمان به کفار می‌خندند.

 • 83:35

  در حالی که بر تختها (ی عزت تکیه زده و دوزخیان را) مشاهده می‌کنند.

 • 83:36

  آیا کافران به نتیجه افعال زشتی که می‌کردند رسیدند؟

Paylaş
Tweet'le