84 İNŞİKAK

 • 84:1

  هنگامی که آسمان شکافته شود.

 • 84:2

  و به فرمان حق گوش فرا دارد و البته سزد که فرمان او پذیرد.

 • 84:3

  و هنگامی که زمین وسیع و منبسط شود.

 • 84:4

  و هر چه در درون دل پنهان داشته (از مردگان و گنجها و معادن) همه را به کلی بیرون افکند و تهی گردد.

 • 84:5

  و به فرمان خدا گوش فرا دهد د البته سزد که فرمان او پذیرد (در آن هنگام قیامت بر پا شود).

 • 84:6

  ای انسان البته با هر رنج و مشقت (در راه طاعت و عبادت حق بکوش که) عاقبت حضور پروردگار خود می‌روی.

 • 84:7

  اما آن کس که (در آن روز) نامه اعمالش به دست راست دهند.

 • 84:8

  آن کس بسیار حسابش آسان کنند.

 • 84:9

  و او به سوی کسان و خویشانش (در بهشت) مسرور و شادمان خواهد رفت.

 • 84:10

  و اما آن کس که نامه اعمالش را از پشت سر (به دست چپ) دهند.

 • 84:11

  او بر هلاک خود آه و فریاد حسرت بسیار کند.

 • 84:12

  و به آتش سوزان دوزخ در افتد.

 • 84:13

  که او میان کسانش بسیار مغرور و مسرور بود.

 • 84:14

  و گمان کرد که ابدا (به سوی خدا) باز نخواهد گشت.

 • 84:15

  بلی خدا به احوال و اعمال او کاملا آگاه است.

 • 84:16

  چنین نیست (که خدا از فعل مخلوقش آگه نباشد) قسم به شفق (و روشنی او وقت غروب، هنگام نماز مغرب).

 • 84:17

  و قسم به شب تار و آنچه در خود گرد آورده (و در دل شب خزیده و آرام گرفته).

 • 84:18

  و قسم به ماه تابان هنگام بدر که تمام فروزان شود.

 • 84:19

  (قسم به این امور) که شما حوال گوناگون و حوادث رنگارنگ (از نخستین خلقت تا مرگ و برزخ و ورود به بهشت و دوزخ) خواهید یافت.

 • 84:20

  پس کافران از چه رو ایمان نمی‌آورند؟

 • 84:21

  و چون بر آنان آیات قرآن تلاوت شود سجده حق نمی‌کنند؟

 • 84:22

  بلکه آن مردم کافر (قرآن خدا را) تکذیب می‌کنند.

 • 84:23

  و خدا به آنچه در دل پنهان می‌دارند (از خود آنها) داناتر است.

 • 84:24

  پس آنها را به عذاب دردناک (دوزخ) بشارت ده.

 • 84:25

  مگر آنان که ایمان آرند و نیکوکار شوند که آنها را اجری بی منّت و ثوابی بی نهایت (در بهشت جاودانی) خواهد بود.

Paylaş
Tweet'le