86 TARIK

 • 86:1

  قسم به آسمان و طارق آن.

 • 86:2

  و چگونه توانی طارق آسمان را بدانی؟

 • 86:3

  طارق همان کوکب درخشان است که نورش نفوذ کند.

 • 86:4

  (قسم به اینان) که هیچ شخصی نیست جز آنکه او را البته (از طرف خدا) مراقب و نگهبانی هست.

 • 86:5

  پس انسان مغرور باید بنگرد که از چه آفریده شده است؟

 • 86:6

  از آب نطفه جهنده‌ای خلقت گردیده.

 • 86:7

  که از میان صلب (پدر) و سینه (مادر) بیرون آید.

 • 86:8

  (خدایی که او را از این نا چیز بی جان آفرید و جان بخشید) او البته بر زنده کردنش دوباره (پس از مرگ) قادر است.

 • 86:9

  روزی که اسرار باطن شخص آشکار شود.

 • 86:10

  و آن روز قوّتی در خویش و یاوری بر نجات خود نیابد.

 • 86:11

  قسم به آسمان فرو ریزنده باران.

 • 86:12

  و قسم به زمین گیاه روینده (برای خلقان).

 • 86:13

  که قرآن به حقیقت کلام جدا کننده (حق از باطل) است.

 • 86:14

  و هرگز سخن هزل بیهوده نیست.

 • 86:15

  دشمنان اسلام هر چه بتوانند کید و مکر (بر محو اسلام) می‌کنند.

 • 86:16

  و من هم در مقابل مکرشان مکر خواهم کرد.

 • 86:17

  پس اندکی کافران را مهلت ده و آنها را فرو گذار (تا وقت کیفرشان فرا رسد).

Paylaş
Tweet'le