87 A'LA

 • 87:1

  (ای رسول ما) نام خدای خود را که برتر و بالاتر (از همه موجودات) است به پاکی یاد کن.

 • 87:2

  آن خدایی که (عالم را) خلق کرد و (همه را) به حد کمال خود رسانید.

 • 87:3

  آن خدایی که (هر چیز را) قدر و اندازه‌ای داد و (به راه کمالش) هدایت نمود.

 • 87:4

  آن خدایی که گیاه را سبز و خرم از زمین برویانید.

 • 87:5

  و آن گاه خشک و سیاهش گردانید.

 • 87:6

  ما تو را قرائت آیات قرآن چندان آموزیم که هیچ فراموش نکنی.

 • 87:7

  مگر آنچه خدا خواهد (که از یادت برد) که او به امور آشکار و پنهان عالم آگاه است.

 • 87:8

  و ما تو را بر طریقه (شریعت سهل و) آسان موفق می‌داریم.

 • 87:9

  پس (به آیات الهی خلق را) متذکر ساز اگر سودمند افتد.

 • 87:10

  البته هر که خدا ترس باشد (به این تذکر) پند می‌گیرد.

 • 87:11

  و آن که شقی‌ترین مردم است از آن دوری گزیند.

 • 87:12

  همان کس که عاقبت به آتش بسیار سخت دوزخ در افتد.

 • 87:13

  و در آن دوزخ نه بمیرد (تا راحت شود) و نه زنده ماند (و برخوردار از زندگانی باشد).

 • 87:14

  حقّا فلاح و رستگاری یافت آن کسی که تزکیه نفس کرد.

 • 87:15

  و به ذکر نام خدا به نماز و طاعت پرداخت.

 • 87:16

  (اما شما مردم از جهل و غفلت از پی این سعادت نروید) بلکه زندگانی دنیا را بگزینید و عزیز دارید.

 • 87:17

  در صورتی که منزل آخرت بسی بهتر و پاینده‌تر (از دنیای چند روزه) است.

 • 87:18

  این گفتار به حقیقت در کتب پیشین ذکر شده.

 • 87:19

  بخصوص در صحف ابراهیم و تورات موسی (مفصل بیان گردیده است).

Paylaş
Tweet'le