88 GAŞİYE

 • 88:1

  (ای رسول ما) آیا خبر هولناک قیامت و بلیّه عالم گیر محشر بر تو حکایت شده است؟

 • 88:2

  که آن روز رخسار گروهی (کافر و متکبر) ترسناک و ذلیل باشد.

 • 88:3

  و همه کارشان رنج و مشقّت است.

 • 88:4

  به آتش فروزان دوزخ در آیند.

 • 88:5

  از چشمه آب گرم جهنم آبشان نوشانند.

 • 88:6

  طعامی غیر ضریع دوزخ (که علفی بد طعم و بوست) غذای آنها نیست.

 • 88:7

  که آن طعام (هر چه خورند) نه فربه‌شان کند و نه سیرشان گرداند.

 • 88:8

  جمعی دیگر رخسارشان شادمان و خندان است.

 • 88:9

  از سعی و کوشش خود (در طاعت خدا) خشنودند.

 • 88:10

  در بهشت بلند مرتبت مقام عالی یافته‌اند.

 • 88:11

  و در آنجا هیچ سخن زشت و بیهوده نشنوند.

 • 88:12

  در آن بهشت چشمه‌ها (ی آب زلال و گوارا) جاری است.

 • 88:13

  و هم آنجا تختهای عالی و کرسیهای بلند پایه نهاده‌اند.

 • 88:14

  و قدحهای بزرگ (بهترین شراب) گذاشته‌اند.

 • 88:15

  و مسند و بالشهای لطیف مرتب داشته‌اند.

 • 88:16

  و فرشهای عالی گرانبها گسترده‌اند.

 • 88:17

  آیا مردم در خلقت شتر نمی‌نگرند که چگونه (به انواع حکمت و منفعت برای بشر) خلق شده است؟

 • 88:18

  و در خلقت کاخ بلند آسمان فکر نمی‌کنند که چگونه آن را بر افراشته‌اند؟

 • 88:19

  و کوهها را نمی‌بینند که چگونه بر زمین کوبیده‌اند؟

 • 88:20

  و به زمین نظر نمی‌کنند که چگونه گسترده‌اند؟

 • 88:21

  پس خلق را (به حکمتهای الهی) متذکر ساز که وظیفه پیغمبری تو غیر از این نیست.

 • 88:22

  تو مسلط و توانا بر (تبدیل کفر و ایمان) آنها نیستی.

 • 88:23

  جز آنکه هر کس (پس از تذکر) روی از حق بگرداند و کافر شود.

 • 88:24

  او را خدا به عذابی بزرگ (در دوزخ) معذب کند.

 • 88:25

  البته باز گشت آنها به سوی ماست.

 • 88:26

  آن گاه حسابشان بر ما خواهد بود.

Paylaş
Tweet'le