96 ALAK

 • 96:1

  (ای رسول گرامی برخیز و قرآن را) به نام پروردرگارت که خدای آفریننده عالم است (بر خلق) قرائت کن.

 • 96:2

  آن خدایی که آدمی را از خون بسته (که تحول نطفه است) بیافرید.

 • 96:3

  بخوان و (بدان که) پروردگار تو کریم‌ترین کریمان عالم است.

 • 96:4

  آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت.

 • 96:5

  به آدمی آنچه را که نمی‌دانست تعلیم داد.

 • 96:6

  راستی که انسان سرکش و مغرور می‌شود.

 • 96:7

  چون که خود را در غنا و دارایی ببیند.

 • 96:8

  محققا (پس از مرگ) باز گشت به سوی پروردگار تو خواهد بود.

 • 96:9

  دیدی آن کس را که منع (و تمسخر) می‌کرد؟

 • 96:10

  آن بنده خدای را که به نماز مشغول شد؟ (مراد ابو جهل است که بر نماز، پیغمبر و اصحابش را به مسخرگی می‌آزرد).

 • 96:11

  آیا چه می‌بینی اگر آن بنده (یا رسول) به راه راست باشد.

 • 96:12

  و خلق را به تقوا و پرهیزکاری امر کند (حال آنکه او را از نماز باز می‌دارد چگونه خواهد بود).

 • 96:13

  آیا شما مردم بر این کس که حق را تکذیب می‌کند و (از رسول او) رو می‌گرداند چه رأی می‌دهید؟

 • 96:14

  آیا او ندانست که خدا (اعمال زشتش را) می‌بیند (و از او روزی انتقام می‌کشد).

 • 96:15

  هرگز (این را نداند)، اگر او (از کفر و ظلم و تکذیبش) دست نکشد البته ما موی پیشانیشن (به قهر و انتقام) بگیریم.

 • 96:16

  آن پیشانی دروغزن خطا پیشه را (به خاک هلاک کشیم).

 • 96:17

  آن گاه او هر که از قبیله و عشیره خود را خواهد بخواند (که از هلاکش برهانند و هیچ کس نتواند).

 • 96:18

  ما هم زبانیه دوزخ را (که فرشتگان قهر و عذاب و مأموران آتش جهنم‌اند، بر گرفتن او) می‌خوانیم.

 • 96:19

  (ای رسول گرامی) چنین نیست (که ابو جهل پنداشته که تو را به زجر و ظلم مطیع خود تواند کرد) تو هیچ از او اطاعت مکن و به نماز و سجده خدا پرداز و به حق نزدیک شو (که سجده و نماز موجب قرب حضرت بی نیاز است).

Paylaş
Tweet'le