100 ADİYAT

 • 100:1

  Ina rantsuwa da dawãki mãsu gudu suna fitar da kũkan ciki.

 • 100:2

  Mãsu ƙyasta wuta (da kõfatansu a kan duwatsu) ƙyastawa.

 • 100:3

  Sa'an nan mãsu yin hari a lokacin asuba.

 • 100:4

  Sai su motsar da ƙũra game da shi.

 • 100:5

  Sai su shiga, game da ita (ƙũrar), a tsakãnin jama'ar maƙiya.

 • 100:6

  Lalle ne mutum mai tsananin butulci ne ga Ubangijinsa.

 • 100:7

  Lalle ne shi mai shaida ne a kan laifinsa dl haka.

 • 100:8

  Kuma 1alle ne ga dũkiya shi mai tsananin so ne.

 • 100:9

  Shin, bã ya da sanin lõkacin da aka tõne abin da yake cikin kaburbura.

 • 100:10

  Aka bayyana abin da ke cikin zukata.

 • 100:11

  Lalle ne Ubangijinsu, game da su a ranar nan Mai ƙididdigewa ne?

Paylaş
Tweet'le