101 KARİA

 • 101:1

  Mai ƙwanƙwasar (zukata da tsõro)!

 • 101:2

  Mẽnẽ ne mai ƙwanƙwasa?

 • 101:3

  Kuma me ya sanar da kai abin da ake ce wa mai ƙwanƙwasa?

 • 101:4

  Rãnar da mutãne za su kasance kamar 'ya'yan fari mãsu wãtsuwa.

 • 101:5

  Kuma duwãtsu su kasance kamar gãshin sũfin da aka saɓe.

 • 101:6

  To, amma wanda ma'aunansa suka yi nauyi.

 • 101:7

  To, shi yana a cikin wata rayuwa yardadda.

 • 101:8

  Kuma amma wanda ma'aunansa suka yi sauƙi (bãbu nauyi).

 • 101:9

  To, uwarsa Hãwiya ce.

 • 101:10

  Kuma me ya sanar da kai mece ce ita?

 • 101:11

  Wata wuta ce mai zafi.

Paylaş
Tweet'le