102 TEKASÜR

 • 102:1

  Alfahari da yawan dũkiya da dangi ya shagaltar da ku (dagaibada mai amfaninku).

 • 102:2

  Har kuka ziyarci kaburbura.

 • 102:3

  A'aha! (Nan gaba) zã ku sani.

 • 102:4

  Sa'an nan, tabbas, zã ku sani.

 • 102:5

  Haƙĩƙa, da kuna da sani sani na yaƙĩni.

 • 102:6

  Lalle ne da kuna ganin Jahĩm.

 • 102:7

  Sa'an nan lalle ne za ku gan ta, da idanu, bayyane.

 • 102:8

  Sa'an nan lalle ne za a tambaye ku, a rãnar nan lãbãrin ni'imar (da aka yi muku).

Paylaş
Tweet'le