107 MAUN

 • 107:1

  Shin, ka ga wanda ke ƙaryatãwa game da sakamako?

 • 107:2

  To, wannan shi ne ke tunkue marãya (daga haƙƙinsa).

 • 107:3

  Kuma bã ya kwaaitarwa bisa bãyar da abinci ga matalauci.

 • 107:4

  To, bone yã tabbata ga masallata.

 • 107:5

  Waɗanda suke masu shagala daga sallarsu.

 • 107:6

  Waɗanda suke yin riya (ga ayyukansu)

 • 107:7

  Kuma suna hana taimako.

Paylaş
Tweet'le