110 NASR

  • 110:1

    Idan taimakon Allah ya zo da cin nasara.

  • 110:2

    Kuma ka ga mutane suna shiga addinin Allah, ƙungiya-ƙungiya.

  • 110:3

    To, ka yi tasbihi game da gõde wa Ubangijinka, kuma ka nẽme Shi gafara, lalle Shi (Ubangijinka) Ya kasance Mai karɓar tũba ne.

Paylaş
Tweet'le