112 İHLAS

 • 112:1

  Ka ce: "Shi ne Allah Makaɗaĩci."

 • 112:2

  "Allah wanda ake nufin Sa da buƙata."

 • 112:3

  "Bai haifa ba, kuma ba a haife Shi ba."

 • 112:4

  "Kuma babu ɗaya da ya kasance tamka a gare Shi."

Paylaş
Tweet'le