15 HİCİR

 • 15:1

  A. L̃.R. Waɗancan ãyoyin littãfi ne da abin karantãwa mai bayyanãwa.

 • 15:2

  Da yawa waɗanda suka kãfirta suke gũrin dã dai sun kasance Musulmi.

 • 15:3

  Ka bar su su ci kuma su ji dãdi, kuma gũri ya shagaltar da su, sa'an nan da sannu zã su sani.

 • 15:4

  Kuma ba Mu halakar da wata alƙarya ba fãce tanã da littafi sananne.

 • 15:5

  Wata al'umma bã ta gabãtar ajalinta, kuma bã zã su jinkirta ba.

 • 15:6

  Suka ce: "Yã kai wanda aka saukar da Ambato (Alƙur'ãni) a kansa! Lalle ne kai, haƙĩƙa, mahaukaci ne."

 • 15:7

  "Dõmin me bã zã ka zo mana da malã'ĩku ba idan ka kasance daga mãsu gaskiya?"

 • 15:8

  Bã Mu sassaukar da malã'iku fãce da gaskiya, bã zã su kasance, a wannan lõkacin, waɗanda ake yi wa jinkĩri ba.

 • 15:9

  Lalle Mũ ne, Muka saukar da Ambato (Alƙur'ãni), kuma lal1e Mũ, haƙĩƙa, Mãsu kiyayẽwane gare shi.

 • 15:10

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun aika Manzanni a cikin ƙungiyõyin farko, gabãninka.

 • 15:11

  Kuma wani Manzo bã ya zuwa gare su fãce sun kasance sunã mãsu, izgili a gare shi.

 • 15:12

  Kamar wancan ne Muke shigar da shi a cikin zukãtan mãsu laifi.

 • 15:13

  Bã su yin ĩmãni da shi, kuma haƙĩƙa, hanyar mutãnen farko ta shige.

 • 15:14

  Kuma dã Mun bũɗe wata ƙõfa daga sama a kansu har suka wuni a ciki sunã tãkãwa.

 • 15:15

  Lalle ne dã sun ce: "Abin sani kawai, an rufe idãnuwanmu ne. Ã'a, mũ mutãne ne waɗanda aka sihirce."

 • 15:16

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa Mun sanya waɗansu masaukai a, cikin sama, kuma Muka ƙawãta ta ga masu kallo.

 • 15:17

  Kuma Muka kiyãye ta daga dukan Shaiɗani wanda ake jĩfa.

 • 15:18

  Fãce wanda ya sãci saurãre sai wutar yũlã bayyananniya ta bĩ shi.

 • 15:19

  Kuma ƙasa Mun mĩkẽ ta kuma Mun jẽfa duwãtsu tabbatattu a cikinta kuma Mun tsirar a cikinta, daga dukan abu wanda ake aunãwa da sikẽli.

 • 15:20

  Kuma Muka sanyã muku, a cikinta, abũbuwan rãyuwã da wanda ba ku zamã mãsu ciyarwa gare shi ba.

 • 15:21

  Kuma bãbu wani abu fãce a wurinMu, akwai taskõkĩnsa kuma ba Mu saukar da shi ba fãce kan gwargwado sananne.

 • 15:22

  Kuma Muka aika iskõki mãsu barbarar jũna sa'an nan Muka saukar da ruwa daga sama, sa'an nan Muka shãyar da ku shi, kuma ba ku zama mãsu taskacẽwa a gare shi ba.

 • 15:23

  Kuma lalle ne Mu Muke rãyarwa, kuma Muke kashẽwa kuma Mũ ne magada.

 • 15:24

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun san mãsu gabãta daga cikinku, kuma Mun san mãsu jinkiri.

 • 15:25

  Kuma lalle ne Ubangijinka Shĩ ne Yake tãra su, lalle Shĩ ne Mai hikima, Masani.

 • 15:26

  Kuma lalle ne Mun halicci mutum daga ƙeƙasasshiyar lãka, daga baƙin yumɓu wanda ya canja.

 • 15:27

  Kuma Aljani Mun haliccẽ shi daga gabãni, daga wutar iskar zafi.

 • 15:28

  Kuma a lõkacin da Ubangijinka ya ce wa malã'iku: "Lalle Nĩ mai halittar wani jiki ne daga ƙẽƙasasshen yumɓu wanda ya canja."

 • 15:29

  "To idan Na daidaitã shi kuma Na hũra daga RũhĩNa a cikinsa, to, ku fãɗi a gare shi, kunã mãsu yin sujada."

 • 15:30

  Sai malã'iku suka yi sujada dukkansu gaba ɗaya.

 • 15:31

  Fãce Iblĩs, ya ƙi kasancẽwa daga mãsu yin sujadar.

 • 15:32

  Ya ce: "Yã Iblĩs mẽne ne a gare ka, ba ka kasance tãre da mãsu yin sujuda ba?"

 • 15:33

  Ya ce: "Ban kasance inã yin sujada ba ga mutum wanda Ka halicce shi daga bũsasshen yumɓun lãka wadda ta canja."

 • 15:34

  Ya ce: "To, ka fita daga gare ta, dõmin lalle kai abin jĩfa ne."

 • 15:35

  "Kuma lalle ne akwai la'ana a kanka har ya zuwa rãnar sakamako."

 • 15:36

  Ya ce: "Yã Ubangjĩna! Sai Ka yi mini jinkiri zuwa rãnar da ake tãshin su."

 • 15:37

  Ya ce: "To, lalle ne kanã daga waɗanda ake yi wa jinkiri."

 • 15:38

  "Zuwa ga Yinin Lõkacin nan sananne."

 • 15:39

  Ya ce: "Yã Ubangijina! Inã rantsuwa da abin da Ka ɓatar da ni da shi, haƙĩƙa inã ƙawãta musu (rãyuwa) a cikin ƙasã kuma haƙĩƙa inã ɓatar da su gabã ɗaya."

 • 15:40

  "Fãce bãyinKa daga gare su, waɗanda Ka tsarkake."

 • 15:41

  Ya ce: "Wannan tafarki ne a gare Ni, madaidaici."

 • 15:42

  "Lalle ne bãyĩNa, bã ka da ĩkõ a kansu, fãce wanda ya bĩ ka daga ɓatattu."

 • 15:43

  Kuma lalle Jahannama ce haƙĩƙa, ma'a1kawartarsu gabã ɗaya.

 • 15:44

  Tanã da ƙõfõfi bakwai, ga kõwace ƙõfa akwai wani juz'i daga gare su rababbe.

 • 15:45

  Lalle mãsu taƙawa sunã a cikin gidãjen Aljanna mai idandunan ruwa.

 • 15:46

  "Ku shigẽ ta da aminci, kunã amintattu."

 • 15:47

  Kuma Muka ɗẽbe abinda ke a cikin zukãtansu na daga ƙullin zũci, suka zama 'yan'uwa a kan gadãje, sunã mãsu fuskantar junã.

 • 15:48

  Wata wahala bã zã ta shãfe su bã a cikinta kuma ba su zama mãsu fita daga, cikinta ba.

 • 15:49

  Ka bai wa bãyiNa lãbari cẽwa lalle ne Ni, Mai gãfarane, Mai jin ƙai.

 • 15:50

  Kuma azãbãTa ita ce azãba mai raɗaɗi.

 • 15:51

  Kuma ka bã su lãbãrin bãƙin Ibrãhĩm.

 • 15:52

  A lõkacin da suka shiga gunsa, sai suka ce: "Sallama." Ya ce: "Lalle mũ, daga gare ku, mãsu firgita ne."

 • 15:53

  Suka ce: "Kada ka firgita. Lalle ne mũ, munã yi makabushãra game da wani yãro masani."

 • 15:54

  Ya ce: "Shin kun bã ni bushãra ne a kan tsũfa yã shãfe ni? To, da me kuke bã ni bushara?"

 • 15:55

  Suka ce: "Munã yi maka bushãra da gaskiya ne, sabõda haka, kada da kasance daga mãsu yanke tsammãni."

 • 15:56

  Ya ce: "Kuma wãne ne yake yanke tsammãni daga rahamar Ubangijinsa, fãce ɓatattu?"

 • 15:57

  Ya ce: "To, mẽne ne babban al'amarinku? Yã kũ manzanni!"

 • 15:58

  Suka ce: "Lalle ne mũ, an aika mu zuwa ga wasu mutãne mãsu laifi."

 • 15:59

  "Fãce mutãnen Lũɗu, lalle ne mũ, haƙĩƙa, mãsu tsĩrar dasu ne gabã ɗaya."

 • 15:60

  "Fãce mãtarsa mun ƙaddara cẽwa lalle ne ita, haƙĩƙa, tanã daga mãsu halaka."

 • 15:61

  To, a lõkacin da mazannin suka jẽ wa mutãnen Lũɗu,

 • 15:62

  Ya ce: "Lalle ne ku mutãne ne waɗanda ba a sani ba."

 • 15:63

  Suka ce: "Ã'a, mun zo maka sabõda abin da suka kasance sunã shakka a cikinsa."

 • 15:64

  "Kuma mun zo maka da gaskiya. Kuma lalle ne mũ, haƙĩƙa, mãsu gaskiya ne."

 • 15:65

  "Sai ka yi tafiya da iyãlinka, a wani yanki na dare, kuma ka bi bãyansu, kuma kada wani daga cikinku ya yi waiwaye, kuma ku bi ta inda aka aumurce ku."

 • 15:66

  Kuma Muka hukunta wancan al'amarin zuwa gare shi cẽwa lalle ne ƙarshen waɗancan abin yankẽwa ne a lõkacin da suke mãsu shiga asuba.

 • 15:67

  Kuma mutãnen alƙaryar suka je sunã mãsu bushãra.

 • 15:68

  Ya ce: "Lalle ne waɗannan bãƙĩna ne, sabõda haka kada ku kunyata ni."

 • 15:69

  "Kuma ku bi Allah da taƙawa, kuma kada ku sanya ni a baƙin ciki."

 • 15:70

  Suka ce: "Ashe ba mu hana ka daga tãlikai ba?"

 • 15:71

  Ya ce: "Ga waɗannan, 'ya'yãna idan kun kasance mãsu aikatãwa ne."

 • 15:72

  Rantsuwa da rãyuwarka! Lalle ne sũ a cikin mãyensu sunã ta ɗĩmuwa.

 • 15:73

  Sa'an nan tsãwa ta kãma su, sunã mãsu shiga lõkacin hũdõwar rãnã.

 • 15:74

  Sa'an nan Muka sanya samanta ya kõma ƙasanta, kuma Muka yi ruwan duwãtsu na lãkar wuta a kansu.

 • 15:75

  Lalle ne a cikin wancan akwai ãyõyi ga mãsu tsõkaci da hankali.

 • 15:76

  Kuma lalle ne ita, haƙĩƙa sunã a gẽfen wata hanyã tabbatacciya.

 • 15:77

  Lalle ne a cikin wancan akwai ãyã ga mãsu ĩmãni.

 • 15:78

  Kuma lalle ne ma'abũta Al'aika sun kasance, haƙĩƙa, mãsu zãlunci!

 • 15:79

  Sai Muka yi azãbar rãmuwã a gare su, kuma lalle sũ biyun, haƙĩƙa, sunã a gẽfen wani tafarki mabayyani.

 • 15:80

  Kuma lalle ne haƙĩƙa ma'abũta Hijiri sun ƙaryata Manzanni.

 • 15:81

  Kuma Kuka kai musu ãyõyinMu, sai suka kasance mãsu bijirẽwa daga gare su.

 • 15:82

  Kuma sun kasance sunã sassaƙa gidãje daga duwãtsu, alhãli sunã amintattu.

 • 15:83

  Sai tsãwa ta kãma su sunã mãsu shiga asuba.

 • 15:84

  Sa'an nan abin da suka kasance sunã tsirfantãwa bai wadãtar ga barinsu ba.

 • 15:85

  Kuma ba Mu halicci sammai da ƙasa da abin da yake a tsakãninsu ba fãce da gaskiya. Kuma lalle ne Sã'a (Rãnar Alƙiyãma) haƙĩƙa mai zuwa ce. Sabõdahaka ka yi rangwame, rangwame mai kyau.

 • 15:86

  Lalle ne Ubangijinka, shi ne Mai yawan halitta, Masani.

 • 15:87

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun bã ka bakwai waɗanda ake maimaita karatunsu da Alƙur'ãni mai girma.

 • 15:88

  Kada lalle kaƙĩƙa idãnunka biyu zuwa ga abin da Muka jiyar da su dãɗi game da shi, nau'i-nau'i a gare su, kuma kada ka yi baƙin ciki a kansu, kuma sassauta fikãfikanka ga mãsu ĩmãni.

 • 15:89

  Kuma ka ce: "Lalle nĩ nĩ ne mai gargaɗi bayyananne."

 • 15:90

  Kamar yadda Muka saukar a kan mãsu yin rantsuwa,

 • 15:91

  Waɗanda suka sanya Alƙur'ãni tãtsuniyõyi.

 • 15:92

  To, rantsuwa da Ubangijinka! Haƙĩƙa, Munã tambayarsugabã ɗaya.

 • 15:93

  Daga abin da suka kasance sunã aikatãwa.

 • 15:94

  Sai ka tsage gaskiya game da abin da ake umurnin ka kuma ka kau da kai daga masu shirki.

 • 15:95

  Lalle ne Mũ Mun isar maka daga mãsu izgili.

 • 15:96

  Waɗanda suke sanyãwar wani abin bautãwa na dabam tare da Allah, sa'an nan da sannu zã su sani.

 • 15:97

  Kuma lalle ne haƙĩƙa Munã sanin cẽwa lalle kai, ƙirjinka yanã yin ƙunci game da abin da suke faɗã (na izgili).

 • 15:98

  Sabõda haka ka yi tasbĩhi game da gõde wa Ubangijinka, kuma ka kasance daga mãsu sujada.

 • 15:99

  Kuma ka bauta wa Ubangijinka, har mutuwa ta zo maka.

Paylaş
Tweet'le