37 SAFFAT

 • 37:1

  Inã rantsuwa da mãsu yin sahu-sahu (a cikin salla kõ yãƙi).

 • 37:2

  Sa'an nan mãsu yin tsãwa dõmin gargaɗi.

 • 37:3

  Sa'an nan da mãsu karãtun abin tunãtarwa.

 • 37:4

  Lalle Abin bautawarku haƙĩƙa ¦aya ne.

 • 37:5

  Ubangijin sammai da ƙasã da abin da ke tsakãninsu, kuma Ubangijin wurãren fitar rãnã.

 • 37:6

  Lalle Mũ, Mun ƙãwatãr da sama ta kusa da wata ƙawa, watau taurãri.

 • 37:7

  Kuma sunã tsari daga dukan Shaiɗan mai tsaurin kai.

 • 37:8

  Bã zã su iya saurãre zuwa ga jama'a mafi ɗaukaka (Malã'iku) ba, kuma anã jĩfar su daga kõwane gẽfe.

 • 37:9

  Dõmin tunkuɗẽwa kuma sunã da wata azãba tabbatacciya.

 • 37:10

  Fãce wanda ya fizgi wata kalma, sai yũla mai haske ta bĩ shi.

 • 37:11

  Ka tambaye su: "Shin sũ ne mafi wuya ga halittawa, kõ, kuwa waɗanda Muka halitta?" Lalle Mũ, Mun halitta su daga lãkã mai ɗauri.

 • 37:12

  Ã'a, kã yi mãmãki, alhãli kuwa sunã ta yin izgili.

 • 37:13

  Kuma idan aka tunãtar da su, bã su tunãwa.

 • 37:14

  Idan suka ga wata ãyã, sai su dinga yin izgili.

 • 37:15

  Kuma su ce, "Wannnan bã kõme ba, fãce sihiri, ne bayyananne."

 • 37:16

  "Shin, idan mun mutu, kuma muka kasance turɓaya da kasũsuwa, ashe, lalle mũ tabbas waɗandaake tãyarwa ne?

 • 37:17

  "Ashe kõ da ubanninmu na farko?"

 • 37:18

  Ka ce: "Na'am alhãli kuwa kunã ƙasƙantattu."

 • 37:19

  Tsãwa guda kawai ce, sai gã su, sunã dũbi.

 • 37:20

  Kuma su ce: "Yã bonenmu! Wannan ita ce rãnar sakamako."

 • 37:21

  Wannan ita ce rãnar rarrabẽwa wadda kuka kasance kuna ƙaryatãwa.

 • 37:22

  Ku tãra waɗanda suka yi zãlunci, da abõkan haɗinsu, da abin da suka kasance sunã bautãwa.

 • 37:23

  Wanin Allah, sabõda haka ku shiryar da su zuwa ga hanyar Jahĩm.

 • 37:24

  Kuma ku tsayar da su, lalle su, waɗanda ake yi wa tambaya ne.

 • 37:25

  Me ya sãme ku, bã ku taimakon jũna?

 • 37:26

  Ã'a, sũ a yau, mãsu sallamãwa ne.

 • 37:27

  Kuma sãshensu ya fuskanta ga sãshe, sunã tambayar jũna.

 • 37:28

  Suka ce: "Lalle kũ, kun kasance kunã jẽ mana daga wajen dãma (inda muka amince)."

 • 37:29

  Suka ce: "Ã'a, ba ku kasance mũminai ba.

 • 37:30

  "Kuma wani dalĩli bai kasance ba gare mu a kanku. Ã'a, kun kasance mutãne ne mãsu kẽtare iyãka."

 • 37:31

  "Sabõda haka maganar Ubangijinmu ta wajaba a kanmu. Lalle mũ, mãsu ɗanɗanãwa ne."

 • 37:32

  "Sabõda haka muka ɓatar da ku. Lalle mũ, mun kasance ɓatattu."

 • 37:33

  To lalle sũ a rãnar nan, mãsu tãrayya ne a cikin azãbar.

 • 37:34

  Lalle Mũ, kamar haka Muke aikatãwa game, da mãsu laifi.

 • 37:35

  Lalle sũ, sun kasance idan an ce musu: "Bãbu abin bautãwa, fãce Allah," sai su dõra girman kai.

 • 37:36

  Kuma sunã cẽwa, "Shin, mũ lalle mãsu barin gumãkanmu ne, sabõda maganar wani mawãƙi mahaukaci?

 • 37:37

  Ã'a, yã zo da gaskiya kuma ya gaskata Manzanni.

 • 37:38

  Lalle kũ, haƙĩƙa mãsu ɗanɗana azãba mai raɗaɗi ne.

 • 37:39

  Kuma bã zã a sãka muku ba fãce da abin da kuka kasance kunã aikatãwa.

 • 37:40

  Fãce bãyin Allah waɗanda aka tsarkake.

 • 37:41

  Waɗannan sunã da abinci sananne.

 • 37:42

  'Ya'yan itãcen marmari, kuma sunã waɗanda ake girmamãwa.

 • 37:43

  A cikin gidãjen Aljannar ni'ima.

 • 37:44

  A kan karagu, sunã mãsu fuskantar jũna.

 • 37:45

  Anã kẽwayãwa a kansu da hinjãlan giya, ta daga waɗansu marẽmari.

 • 37:46

  Farã mai dãɗi ga mashãyan.

 • 37:47

  A cikinta bãbu jirĩ kuma ba su zama mãsu mãye daga gare ta ba,

 • 37:48

  Kuma a wurinsu, akwai mãtan aure mãsu taƙaita kallonsu, mãsu manyan idãnu.

 • 37:49

  Kamar dai su ƙwai ne ɓõyayye.

 • 37:50

  Sai sãshensu ya fuskanta a kan sãshe, sunã tambayar jũna.

 • 37:51

  Wani mai magana daga cikinsu ya ce: "Lalle ni wani abõki ya kasance a gare ni (a dũniya)."

 • 37:52

  Yanã cewa, "Shin, kai lalle, kanã daga mãsu gaskatãwa ne?"

 • 37:53

  "Ashe, idan muka mutu, kuma muka, kasance turɓaya da kasũsuwa, ashe, lalle, mũ tabbas waɗanda ake sãka wa ne?"

 • 37:54

  (Mai maganar) ya ce: "Shin, kõ ku, mãsu tsinkãya ne (mu gan shi)?"

 • 37:55

  Sai ya tsinkãya, sai ya gan shi a cikin tsakar Jahim.

 • 37:56

  Ya ce (masa), "Wallahi, lalle, kã yi kusa, haƙĩƙã, ka halakãni."

 • 37:57

  "Kuma bã dõmin ni'imar Ubangijĩna ba, lalle, dã na kasance daga waɗanda ake halartarwa (tãre da kai a cikin wutã)."

 • 37:58

  "Shin fa, ba mu zama mãsu mutuwa ba."

 • 37:59

  "Sai mutuwarmu ta farko, kuma ba mu zama waɗanda ake azabtarwa ba?"

 • 37:60

  Lalle, wannan shĩ ne babban rabo mai girma.

 • 37:61

  Sabõda irin wannan, sai mãsu aiki su yi ta aikatãwa.

 • 37:62

  Shin wancan shĩ ne mafi zama alhẽri ga liyafa kõ itãciyar zaƙƙũm?

 • 37:63

  Lalle, Mũ, Mun sanya ta fitina ga. azzãlumai.

 • 37:64

  Lalle ita wata itãciya ce wadda take fita daga asalin Jahĩm.

 • 37:65

  Gundarta, kamar dai shi kãnun Shaiɗan ne.

 • 37:66

  To, lalle sũ haƙĩƙa mãsu ci ne daga gare ta. Sa'an nan mãsu cika cikuna ne daga gare ta.

 • 37:67

  Sa'an nan lalle sunã da wani garwaye a kanta, daga ruwan zãfi.

 • 37:68

  Sa'an nan lalle makomarsu, haƙĩƙa, zuwa ga Jãhĩm take.

 • 37:69

  Lalle sũ, sun iske ubanninsu batattu.

 • 37:70

  Sabõda haka sũ, a kan gurãbunsu, suke gaggãwa.

 • 37:71

  Kuma tabbas haƙĩƙa mafi yawan mutãnen farko sun ɓace a gabãninsu.

 • 37:72

  Kuma tabbas haƙĩƙa, Mun aika mãsu gargaɗi a cikinsu.

 • 37:73

  Sai ka dũba yadda ãƙibar waɗanda aka yi wa gargaɗi ta kasance.

 • 37:74

  Fãce bãyin Allah waɗanda aka tsarkake.

 • 37:75

  Kuma lalle, haƙĩƙa' Nũhu ya kira Mu. To, madalla da mãsu karɓãwa, Mu.

 • 37:76

  Kuma Mun tsĩrar da shi da mutãnensa daga bakin ciki babba.

 • 37:77

  Muka sanya zurriyarsa sunã mãsu wanzuwa.

 • 37:78

  Kuma Muka bar masa (yabo) a cikin jama'ar ƙarshe.

 • 37:79

  Aminci ya tabbata ga Nũhu, a cikin halittu.

 • 37:80

  Lalle Mũ kamar haka Muke sãka wa mãsu kyautatãwa.

 • 37:81

  Lalle shi, yanã daga bãyinMu mũminai.

 • 37:82

  Sã'an nan Muka nutsar da waɗansunsu.

 • 37:83

  Kuma lalle daga ƙungiyarsa, haƙĩƙa, Ibrahĩm yake.

 • 37:84

  A lõkacin da ya je wa dangijinsa da zũciya kuɓutacciya.

 • 37:85

  A lõkacin da ya ce wa ubansa da mutãnensa, "Mẽne ne kuke bautãwa?"

 • 37:86

  "Shin, ƙiren ƙarya (wãtau) gumãka, wanin Allah, kuke bautãwa?"

 • 37:87

  "To, mẽne ne zatonku game da Ubangijin halittu?"

 • 37:88

  Sai ya yi dũbi, dũba ta sõsai, a cikin taurãri.

 • 37:89

  Sã'an nan ya ce: "Nĩ mai rashin lãfiya ne."

 • 37:90

  Sai suka jũya ga barinsa, sunã mãsu jũyãwa da bãya.

 • 37:91

  Sai ya karkata zuwa ga gumãkansu, sa'an nan ya ce: "Ashe bã zã ku ci ba?

 • 37:92

  "Me ya sãme ku, bã ku magana?"

 • 37:93

  Sai ya zuba dũka a kansu da hannun dãma.

 • 37:94

  Sai suka fuskanto zuwa gare shi, sunã gaggãwa.

 • 37:95

  Ya ce, "Kunã bauta wa abin da kuke sassaƙawa,

 • 37:96

  "Alhãli, Allah ne Ya halitta ku game da abin da kuke aikatãwa?"

 • 37:97

  Suka ce: "Ku gina wani gini sabõda shi, sa'an nan ku jẽfa shi a cikin Jahĩm."

 • 37:98

  Sabõda haka suka yi nufin makĩda game da shi. Sai Muka sanya su, sũ ne mafi ƙasƙanci.

 • 37:99

  Kuma (Ibrahĩm] ya ce: "Lalle, nĩ mai tafiya ne zuwa ga Ubangijĩna, zai shiryar da ni."

 • 37:100

  "Ya Ubangijĩna! Ka bã ni (abõkin zama) daga sãlihan mutãne."

 • 37:101

  Sai Muka yi masa bushãra da wani yãro mai haƙuri.

 • 37:102

  To, a lõkacin da ya isa aiki tãre da shi, ya ce: "Ya ƙaramin ɗãna! Lalle ne inã gani, a ciki barci, lalle inã yanka ka. To, ka dũba mẽ ka gani?" (Yãron) ya ce: "Ya, Bãbãna! Ka aikata abin da aka umurce ka, zã ka sãme ni, in Allah Ya so, daga mãsu haƙuri."

 • 37:103

  To, a lõkacin da suka yi sallama, (Ibrahĩm) ya kãyar da shi ga gẽfen gõshinsa.

 • 37:104

  Kuma Muka kira shi cẽwa "Ya Ibrahĩm!"

 • 37:105

  "Haƙĩƙa kã gaskata mafarkin." Lalle kamar haka Muke sãka wa mãsu kyautatãwa.

 • 37:106

  Lalle wannan ita ce jarrabãwa bayyananna.

 • 37:107

  Kuma Muka yi fansar yãron da wani abin yanka, mai girma.

 • 37:108

  Kuma Muka bar (yabo) a kansa a cikin mutãnen ƙarshe.

 • 37:109

  Aminci ya tabbata ga Ibrãhĩm.

 • 37:110

  Kamar haka Muke sãka wa mãsu kyautatãwa.

 • 37:111

  Lalle shĩ, yanã daga bãyinMu mũminai.

 • 37:112

  Kuma Muka yi masa bushãra Da Is'hãƙa ya zama Annabi daga sãlihan mutãne.

 • 37:113

  Kuma Muka yi albarka a gare shi, kuma ga Is'hãka. Kuma daga cikin zurriyarsu akwai mai kyautatãwa da kuma maizãlunci dõmin kansa, mai bayyanãwa (ga zãluncin).

 • 37:114

  Kuma lalle, Mun yi ni'ima ga Mũsã da Hãrũna.

 • 37:115

  Kuma Muka tsĩrar da su da mutãnensu daga bakin ciki mai girma.

 • 37:116

  Kuma Muka taimake su, sabõda haka suka kasance mãsu rinjãya.

 • 37:117

  Kuma Muka ba su Littãfi mai iyãkar bayãni.

 • 37:118

  Kuma Muka shiryar da su ga hanya mĩƙaƙƙiya.

 • 37:119

  Kuma Muka bar (yabo) a gare su a cikin mutãnen karshe.

 • 37:120

  Aminci ya tabbata ga Mũsã da Hãruna.

 • 37:121

  Lalle kamar haka Muke sãka wa mãsu kyautatãwa.

 • 37:122

  Lalle, sunã daga bãyinMu mũminai.

 • 37:123

  Kuma lalle Ilyãs, haƙĩƙa, yanã daga Manzanni.

 • 37:124

  A lõkacin da yake ce wa mutãnensa, "Ashe, bã zã ku yi taƙawa ba?"

 • 37:125

  "Shin, kunã bauta wa Ba'al ne, kuma kunã barin Mafi kyautatãwar mãsu halitta?"

 • 37:126

  "Allah Ubangijinku, kuma Ubangijin ubanninku farko?"

 • 37:127

  Sai suka ƙaryata shi. Sabõda haka sũ lalle waɗanda zã a halartãwa ne (a wutã).

 • 37:128

  Sai bãyin Allah waɗanda aka tsarkake.

 • 37:129

  Kuma Muka bar (yabo) a gare shi, a cikin mutãnen ƙarshe.

 • 37:130

  Aminci ya tabbata ga Ilyãs.

 • 37:131

  Lalle Mũ kamar haka Muke sãka wa mãsu kyautatãwa.

 • 37:132

  Lalle shĩ, yanã daga bãyinMu mũminai.

 • 37:133

  Kuma lalle Lũdu, haƙĩƙa, yanã daga Manzanni.

 • 37:134

  A lõkacin da Muka tsĩrar da shi, da mutãnensa gabã ɗaya.

 • 37:135

  Sai wata tsõhuwa tanã a cikin mãsu wanzuwa (a cikin azãba).

 • 37:136

  Sã'an nan Muka darkãke waɗansu mutãnen.

 • 37:137

  Kuma lalle kũ, haƙĩƙa, kunã shũɗewa a kansu, kunã mãsu asubanci.

 • 37:138

  Kuma da dare. Shin fa, bã zã ku hankalta ba?

 • 37:139

  Kuma lalle Yũnusa, haƙĩƙa, yanã daga Manzanni.

 • 37:140

  A lõkacin da ya gudu zuwa ga jirgin ruwa wanda aka yi wa lõdi.

 • 37:141

  Sã'an nan ya yi ƙuri'a, sai ya kasance a cikin waɗanda aka rinjaya.

 • 37:142

  Sai kĩfi ya yi lõma da shi, alhãli kuwa yanã wanda ake zargi.

 • 37:143

  To, ba dõmin lalle shi ya kasance daga mãsu tasbĩhi ba,

 • 37:144

  Lalle dã ya zauna a cikin cikinsa har ya zuwa rãnar da zã a tãyar da su.

 • 37:145

  Sai Muka jẽfa shi ga wani fĩli alhãli kuwa yanã mai raunin rashin lãfiya.

 • 37:146

  Kuma Muka tsirar da wata itãciya ta kankana a kusa da shi.

 • 37:147

  Kuma Muka aika shi zuwa ga waɗansu mutãne dubuɗari, kõ sunã ƙaruwa (a kan haka).

 • 37:148

  Sai suka yi ĩmãni sabõda haka Muka jiyar da su dãdi har wani lõkaci.

 • 37:149

  Sabõda haka, ka tambaye su, "Shin, Ubangijinka ne da 'ya'ya mãtã, kuma su da ɗiya maza?"

 • 37:150

  Kõ kuma Mun halitta malã'iku mãtã ne, alhãli kuwa sũ sunãhalarce?

 • 37:151

  To! Lalle sũ, daga ƙiren ƙaryarsu sunã cẽwa.

 • 37:152

  "Allah Yã haihu," alhãli kuwa lalle sũ, haƙĩƙa maƙaryata ne.

 • 37:153

  Shin, Yã zãɓi 'yã'ya mãtã ne a kan ɗiya maza?

 • 37:154

  Mẽ ya same ku? Yãya kuke hukuntãwa (wannanhukunci)?

 • 37:155

  Shin, bã ku tunãni?

 • 37:156

  Ko kuma kunã da wani dalĩli bayyananne ne?

 • 37:157

  To, ku zo da littãfinku idan kun kasance mãsu gaskiya.

 • 37:158

  Kuma suka sanya nasaba a tsakãninSa da tsakãnin aljannu. Alhãli kuwa Lalle aljannu sun sani, "Lalle sũ, haƙĩƙa waɗanda ake halartarwa ne (a cikin wutã.)"

 • 37:159

  Tsarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke siffantãwa.

 • 37:160

  Sai bãyin Allah waɗanda aka tsarkake.

 • 37:161

  To, lalle, ku da abin da kuke bautãwa,

 • 37:162

  Ba ku zama mãsu buwãya ba a gare Shi.

 • 37:163

  Sai wanda yake mai shiga babbar wutã Jahĩm.

 • 37:164

  "Kuma bãbu kõwa daga cikinmu, fãce yanã da matsayi sananne."

 • 37:165

  "Kuma lalle mu, haƙĩƙa, mũ ne mãsu yin sahu-sahu (dõmin ibãda)."

 • 37:166

  "Kuma lalle mũ haƙĩƙa, mũ ne mãsu yin tasbĩhi."

 • 37:167

  Kuma lalle sũ, sun kasance sunã cẽwa,

 • 37:168

  "Dã lalle munã da wani littãfi irin na mutãnen farko."

 • 37:169

  "Lalle dã mun kasance bãyin Allah waɗanda aka tsarkake."

 • 37:170

  Sai suka kãfirta da shi. Sabõda haka zã su sani.

 • 37:171

  Kuma lalle, haƙĩƙa kalmarMu ta gabãta ga bãyinMu, Manzanni.

 • 37:172

  Lalle sũ, haƙĩƙa, sũ ne waɗanda ake taimako.

 • 37:173

  Kuma lalle rundunarMu, haƙĩƙa, sũ ne marinjaya.

 • 37:174

  Sabõda haka juya daga barinsu, har a wani lõkaci.

 • 37:175

  Ka nũna musu (gaskiya), da haka zã su dinga gani.

 • 37:176

  Shin fa, da azabarMu suke nẽman gaggãwa?

 • 37:177

  To, idan ta sauka ga farfãjiyarsu, to, sãfiyar wadanda ake yi wa gargaɗi ta mũnana.

 • 37:178

  Kuma ka jũya daga barinsu har a wani lõkaci.

 • 37:179

  Ka nũna (musu gaskiya), da haka zã su dinga nũnãwa.

 • 37:180

  Tsarki ya tabbata ga Ubangijinka, Ubangijin rinjãye, daga barin abin da suke siffantãwa.

 • 37:181

  Kuma aminci ya tabbata ga Manzanni.

 • 37:182

  Kuma gõdiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu.

Paylaş
Tweet'le