44 DUHAN

 • 44:1

  Ḥ. M̃.

 • 44:2

  Inã rantsuwa da Littãfi Mabayyani.

 • 44:3

  Lalle ne, Mũ, Muka saukar da shi a cikin wani dare mai albarka. Lalle Mũ' Mun kasance Mãsu yin gargaɗi.

 • 44:4

  A cikinsa (shi daren) ake rarrabe kõwane umurui bayyananne.

 • 44:5

  Umurni na daga wurinMu. Lalle Mũ ne Muka kasanceMãsu aikãwã.

 • 44:6

  Sabõda rahama daga Ubangijinka. Lalle Shĩ, Shi ne Mai ji, Mãsani.

 • 44:7

  (Shĩ ne) Ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke a tsakãninsu, idan kun kasance mãsu yaƙĩni (za ku gãne haka).

 • 44:8

  Babu abin bautãwa fãce Shi. Yana rãyarwa Kuma Yana kashẽwa. (Shi ne) Ubangijinku, kuma Ubangijin ubanninku na farko.

 • 44:9

  A'a sũ, sunã wãsã a cikin shakka.

 • 44:10

  Sabõda haka, ka dakata rãnar da sama zã tã zo da hayãƙi bayyananne.

 • 44:11

  Yanã rufe mutãne. Wannan wata azãba ce mai raɗaɗi.

 • 44:12

  Ya Ubangijinmu! Ka kuranye mana azãba. Lalle Mũ, mãsu ĩmãni ne.

 • 44:13

  Inã tunãwa take a gare su, alhãli kuwa, haƙĩƙa, Manzo mai bayyanãwa Ya je musu (da gargaɗin saukar azãbar, ba su karɓa ba)?

 • 44:14

  Sa'an nan suka jũya baya daga gare shi, Kuma suka ce: "Wanda ake gayãwa ne, mahaukaci."

 • 44:15

  Lalle Mũ, Mãsu kuranyẽwar azãba ne, a ɗan lõkaci kaɗan, lalle kũ, mãsu kõmãwa ne (ga laifin).

 • 44:16

  Rãnar da Muke damƙa, damƙa mafi girma, lalle ne Mũ mãsu azãbar rãmuwa ne.

 • 44:17

  Kuma lalle ne haƙĩƙa a gabaninsu, Mun fitini mutãnen Fir'auna, kuma wani Manzo karĩmi ya jẽ musu.

 • 44:18

  (Mazon ya ce): "Ku kãwo mini (ĩmãninku) ya bayin Allah! Lalle ni, Manzo ne amintacce zuwa gare ku."

 • 44:19

  "Kuma kada ku nẽmi ɗaukaka a kan Allah. Lalle nĩ mai zo muku ne da dalĩli bayyananne."

 • 44:20

  "Kuma lalle nĩ na nẽmi tsari da Ubangijĩna, kuma Ubangijinku, dõmin kada ku jẽfe ni."

 • 44:21

  "Kuma idan ba ku yi ĩmãni sabõda nĩ ba, to, ku nĩsance ni."

 • 44:22

  Sai ya kirayi Ubangjinsa cẽwa waɗannan mutãnene mãsu laifi.

 • 44:23

  (Allah Ya ce): "To, ka yi tafiyar dare da bayiNa, da dare. Lalle kũ, waɗanda ake bĩ ne (dõmin a kãma ku.)"

 • 44:24

  "Kuma ka bar tẽku rarrabe. Lalle sũ, runduna ce abar nutsarwa."

 • 44:25

  Da yawa suka bar gõnaki da marẽmari.

 • 44:26

  Da shuke-shuke da matsayi mai kyau.

 • 44:27

  Da wata ni'ima da suka kasance a cikinta sunã mãsu hutu.

 • 44:28

  Kamar haka! Kuma Muka gãdar da ita ga waɗansu mutãne na dabam.

 • 44:29

  Sa'an nan samã da ƙasã ba su yi kũka a kansu ba, Kuma ba su kasance waɗanda ake yi wa jinkiri ba.

 • 44:30

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa Mun tsĩrar da Banĩ Isrã'ĩla daga, azãba mai wulãkantãwa.

 • 44:31

  Daga Fir'auna. Lalle shi, ya kasance maɗaukaki daga cikin mãsu ɓarna.

 • 44:32

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun zãɓe su sabõda wani ilmi (na Taurata) a kan mutãne.

 • 44:33

  Kuma Muka bã su, daga ãyõyin mu'ujizõji, abin da yake a cikinsa, akwai ni'ima bayyananna

 • 44:34

  Lalle waɗannan mutãne, haƙĩka, sunã cẽwa,

 • 44:35

  "Babu wani abu sai mutuwarmu ta farko, kuma ba mu zama waɗanda ake tãyarwa ba."

 • 44:36

  "Sai ku zo da ubanninmu, idan kun kasance mãsu gaskiya."

 • 44:37

  shin, sũ ne mafĩfĩta kõ kuwa mutãnen Tubba'u, kuma da waɗanda ke a gabãninsu? Mun halaka su, lalle sũ, sun kasance mãsu laifi.

 • 44:38

  Kuma ba Mu halitta slmmai da ƙasa da abin da ke a tsakãninsu ba, alhãli kuwa Munã mãsu wãsã.

 • 44:39

  Ba Mu halitta su ba fãce da manufa ta gaskiya, kuma amma mafi yawansu, ba su sani ba.

 • 44:40

  Lalle rãnar rarrabẽwa, ita ce lõkacin wa'adinsu gabã ɗaya.

 • 44:41

  Rãnar da wani zumu bã ya amfãnin wani zumu da kõme kuma ba su zama anã taimakon su ba.

 • 44:42

  fãce wanda Allah Ya yi wa rahama. Lalle Shi (Allah), shĩ ne Mabuwãyi, Mai jin ƙai.

 • 44:43

  Lalle itãciyar zaƙƙũm (ɗanyen wutã),

 • 44:44

  Ita ce abincin mai laifi.

 • 44:45

  Kamar narkakken kwalta yanã tafasa a cikin cikunna.

 • 44:46

  Kamar tafasar ruwan zãfi.

 • 44:47

  (A cẽ wa malã'ikun wutã), "Ku kãmã shi, sa'an nan ku fizge shi zuwa ga tsakiyar Jahĩm."

 • 44:48

  "Sa'an nan ku zuba, a kansa, daga azãbar ruwan zãfi."

 • 44:49

  (A ce masã), "Ka ɗanɗana! Lalle kai, kai ne mabuwãyi mai girma!"

 • 44:50

  "Lalle wannan, shi ne abin da kuka kasance kunã shakka game da shi."

 • 44:51

  Lalle mãsu taƙawa sunã cikin matsayi amintacce.

 • 44:52

  A cikin gidãjen Aljanna da marẽmari.

 • 44:53

  Sunã tufanta daga tufãfin alharĩni raƙĩƙi, da mai kauri, sunã mãsu zaman fuskantar jũna.

 • 44:54

  Kamar haka, kuma Mun aurar da su da mãtã mãsu kyaun idãnu, mãsu girmansu.

 • 44:55

  Sunã kira, a cikinsu (gidẽjen) ga dukan 'ya'yan itãcen marmari, sunã amintattu (daga dukan abin tsõro).

 • 44:56

  Bã su ɗanɗanar mutuwa, a cikinsu, fãce mutuwar farko, kuma (Allah), Ya tsare musu azãbar Jahĩm.

 • 44:57

  Sabõda falala daga Ubangijinka. Wancan shi ne babban rabo, mai girma.

 • 44:58

  Dõmin haka kawai Muka sauƙaƙar da shi (Alƙur'ãni) da harshenka, tsammãninsu, su riƙa tunãwa.

 • 44:59

  Sai ka yi jira. Lalle sũ, mãsu jira ne.

Paylaş
Tweet'le