51 ZARİYAT

 • 51:1

  Inã rantsuwa da iskõki mãsu shẽkar abũbuwa, shẽƙẽwa.

 • 51:2

  Sa'an nan da girãgizai mãsu ɗaukar nauyi (na ruwa).

 • 51:3

  Sa'an nan da jirãge mãsu gudãna (a kan ruwa) da sauƙi.

 • 51:4

  Sa'an nan da Malã'iku mãsu rabon al'amari (bisa umurnin Allah).

 • 51:5

  Lalle abin da ake yi muku alkawari (da zuwansa), haƙĩƙa gaskiya ne.

 • 51:6

  Kuma lalle sakamako (ga ayyukanku), haƙĩƙa, mai aukuwa ne

 • 51:7

  Inã rantsuwa da samã ma'abũciyar hanyõyi (na tafiyar taurãri da sautin rediyo).

 • 51:8

  Lalle kũ, haƙĩƙa, kunã cikin magana mai sãɓa wa juna (game da Alƙur'ani).

 • 51:9

  Anã karkatar da wanda aka jũyar (daga gaskiya).

 • 51:10

  An la'ani mãsu ƙiri-faɗi.

 • 51:11

  Waɗanda suke shagala a cikin zurfin jãhilci.

 • 51:12

  Sunã tambaya: "Yaushe ne rãnar sakamako zã ta auku?"

 • 51:13

  Ranar da suke a kan wuta anã fitinar su.

 • 51:14

  (A ce musu): "Ku ɗanɗani fitinarku, wannan shĩ ne abin da kuka kasance kunã nẽman zuwansa da gaggãwa."

 • 51:15

  Lalle mãsu taƙawa, sunã a cikin lambunan itãce da marẽmari.

 • 51:16

  Sunã mãsu dĩbar abin da Ubangijinsu Ya bã su. Lalle sũ, sun kasance mãsu kyautatãwa a gabãnin haka (a dũniya).

 • 51:17

  Sun kasance a lõkaci kaɗan na dare suke yin barci.

 • 51:18

  Kuma a lõkutan asuba sunã ta yin istigfãri.

 • 51:19

  Kuma a cikin dũkiyarsu akwai hakki ga (matalauci) mai rõƙo da wanda aka hana wa rõƙo.

 • 51:20

  Kuma a cikin ƙasã akwai ãyõyi ga mãsu yaƙĩni.

 • 51:21

  Kuma a cikin rãyukanku (akwai ãyõyi). To, bã zã ku dũbã ba?

 • 51:22

  Kuma a cikin sama arzikinku (yake fitõwa) da abin da ake yi muku alkawari.

 • 51:23

  To, kuma Ina rantsuwa da Ubangijin sama da ƙasã, lalle shĩ (abin da ake yi muku alkawari), haƙĩƙa gaskiya ne, kamar abin da kuka zamo kunã karantãwa na magana,

 • 51:24

  Shin, lãbãrin Bãƙin Ibrãhĩm, waɗanda aka girmama, ya zo maka?

 • 51:25

  A lõkacin da suka shiga gare shi, sai suka yi sallama; ya ce "Aminci ya tabbata a gare ku, mutãne bãƙi!"

 • 51:26

  Sai ya jũya zuwa ga iyãlinsa, sa'an nan ya zo da maraƙi tutturna,

 • 51:27

  Sai ya kusantar da shi zuwa gare su, ya ce: "Bã zã ku ci ba?"

 • 51:28

  Sai ya ji tsõro daga gare su. Suka ce: "Kada kaji tsõro." Kuma suka yi masa bushãra da (haihuwar) wani yaro mai ilmi.

 • 51:29

  Sai matarsa ta fuskanta cikin ƙyallõwa, har ta mari fuskarta kuma ta ce: "Tsõhuwa bakarãriya (zã ta haihu)!"

 • 51:30

  Suka ce: "Kamar haka Ubangijinki Ya faɗa. Lalle Shĩ, Shĩ ne Mai hikima, Mai ilmi."

 • 51:31

  (Ibrãĩm) ya ce: "To mẽne ne babban al'almarinku, yã kũ Manzanni!"

 • 51:32

  Suka ce: "Lalle mũ, an aike mu zuwa ga waɗansu mutãne, mãsu laifi.

 • 51:33

  "Dõmin mu saka musu waɗansu duwãtsu na wani yumɓu (bom).

 • 51:34

  "Waɗanda aka yi wa alãma daga wajen Ubangijinka, dõmin mãsu ɓarna."

 • 51:35

  Sa'an, nan Muka fitar da wanda ya kasance a cikinta daga mũminai.

 • 51:36

  Sai dai ba mu sãmu ba, a cikinta, fãce gida guda na Musulmi.

 • 51:37

  Kuma Muka bar wata ãyã, a cikinta, ga waɗanda ke jin tsõron azãba, mai raɗaɗi.

 • 51:38

  Kuma ga Mũsã, a lõkacin da Muka aiko shi zuwa ga Fir'auna da wani dalĩli bayyananne.

 • 51:39

  Sai ya jũya bãya tãre da ƙarfinsa, kuma ya ce: "Mai sihiri ne kõ kuwa mahaukaci!"

 • 51:40

  Sabõda haka, Muka kama shi tãre da rundunarsa, sa'an nan Muka jẽfa su a cikin tẽku, alhãli kuwa yanã wanda ake zargi.

 • 51:41

  Kuma ga Ãdãwa, a lõkacin da Muka aika iska ƙẽƙasasshiya a kansu.

 • 51:42

  Bã ta barin kõme da ta jẽ a kansa, fãce ta mayar da shi kamar rududdugaggun ƙasũsuwa.

 • 51:43

  Kuma ga Samũdãwa, a lõkacin da aka ce musu: "Ku ji ɗan dãɗi har wani ɗan lõkaci,"

 • 51:44

  Sai suka yi girman kai ga umurnin Ubangijinsu, sabõda haka tsãwa ta kãma su, alhãli kuwa sunã kallo.

 • 51:45

  Ba su kõ sãmu dãmar tsayãwa ba, kuma ba su kasance mãsu nẽman ãgaji ba.

 • 51:46

  Da mutãnen Nũhu a gabãnin haka, lalle sun kasance waɗansu irin mutãne ne fãsiƙai.

 • 51:47

  Kuma sama, mun gina ta da wani irin ƙarfi, alhãli kuwa lalle Mũ ne Mãsu yalwatãwa.

 • 51:48

  Kuma ƙasã Mun shimfiɗa ta, To, madalla da mãsu shimfiɗãwa, Mũ,

 • 51:49

  Kuma daga kõme Mun halitta nau'i biyu, watakila zã ku yi tunãni.

 • 51:50

  Sabõda haka ku gudu zuwa ga Allah, lalle nĩ mai gargaɗi kawai ne a gare ku, mai bayyanannen gargaɗi.

 • 51:51

  Kuma kada ku sanya, tãre da Allah wani abin bautãwa na dabam, lalle nĩ, mai gargaɗi kawai ne a gare ku, mai bayyanannen gargaɗi.

 • 51:52

  Kamar haka dai wani Manzo bai jẽ wa waɗanda ke gabãninsu ba fãce sun ce: "Mai sihiri ne kõ mahaukaci."

 • 51:53

  shin, sunã yi wa jũna wasiyya da shi ne? Ã'a, sũ dai mutãne ne mãsu girman kai.

 • 51:54

  Sai ka jũya daga barinsu, kuma kai ba abin zargi ba ne.

 • 51:55

  Kuma ka tunãtar, dõmin tunãtarwa tanã amfãnin mũminai.

 • 51:56

  Kuma Ban halitta aljannu da mutãne ba sai dõmin su bauta Mini.

 • 51:57

  Bã Ni nufln (sãmun) wani arziki daga gare su, Bã Ni nufin su (yi Mini hidimar) ciyar da Ni.

 • 51:58

  Lalle Allah, Shĩ ne Mai azurtãwa, Mai ĩkon yi, Mai cikakken ƙarfi.

 • 51:59

  To, lalle waɗanda suka yi zãlunci sunã da masaki (na ɗĩban zunubi) kamar masakin abõkansu, sabõda haka kada su yi Mini gaggãwa.

 • 51:60

  Sabõda haka, bone ya tabbata ga waɗanda suka kãfirta, daga rãnar su wadda aka yi musu alkawari.

Paylaş
Tweet'le