54 KAMER

 • 54:1

  Sã'a ta yi kusa, kuma wata ya tsãge.

 • 54:2

  Kuma idan sun ga wata ãyã, sai su juya baya su ce: "Sihiri ne mai dõgẽwa!"

 • 54:3

  Kuma suka ƙaryata, kuma suka bi son zũciyarsu, alhãli kuwa kõwane al'amari (wanda suke son su tũre daga Annabi) an tabbatar da shi.

 • 54:4

  Kuma lalle, abin da yake akwai tsãwatarwa a cikinsa na lãbãraiya zo musu.

 • 54:5

  Hikima cikakka! Sai dai abũbuwan gargaɗi bã su amfãni.

 • 54:6

  Sabõda haka, ka bar su! Rãnar da mai kiran zai yi kira zuwa ga wani abu abin ƙyama.

 • 54:7

  ¡asƙantattu ga idanunsu zã su fito daga kaburburansu, kamar dai sũ fãri ne waɗandasuka wãtse.

 • 54:8

  Sunã gaggãwar tafiya zuwa ga mai kiran, kãfirai na cẽwa, "Wannan yini ne mai wuya!"

 • 54:9

  Mutãnen Nũhu sun ƙaryata, a gabãninsu, sai suka ƙaryata BawanMu, kuma suka ce: "Shi mahaukaci ne." Kuma aka tsãwace shi.

 • 54:10

  Sabõda haka, ya kira Ubangijinsa (ya ce), "Lalle nĩ, an rinjãye ni, sai Ka yi taimako."

 • 54:11

  Sai Muka bũɗe kõfõfin sama da ruwa mai zuba.

 • 54:12

  Kuma Muka ɓuɓɓugar da ƙasã ta zama idãnun ruwa, daɗa ruwa ya haɗu a kan wani umurni da aka riga aka ƙaddara shi.

 • 54:13

  Kuma Muka ɗauke Nũhu a kan (jirgi) na alluna da ƙũsõshi.

 • 54:14

  Tanã gudãna, a kan idãnunMu, dõmin sakamako ga wanda aka yi wa kãfircin.

 • 54:15

  Kuma lalle, Mun bar ta ta zama ãyã. To, Shin, akwai mai tunãni

 • 54:16

  To, yãyã azãbãTa take da gargaɗiNa?

 • 54:17

  Kuma lalle ne, haƙĩkƙa, Mun sauƙaƙe Alƙur'ãni, dõmin tunãwa. To, shin, akwai mai tunãwa?

 • 54:18

  Ãdãwa sun ƙaryata, to, yãya azãbãTa take, da gargaɗiNa?

 • 54:19

  Lalle Mũ, Mun aika da iska mai tsananin sauti a kansu, a cikin wani yinin nahĩsa mai dõgẽwa.

 • 54:20

  Tanã fizgar mutãne kamar dai sũ kututturan dabĩno tumɓukakku ne.

 • 54:21

  To, yãya azãbãTa take da gargaɗiNa?

 • 54:22

  Kuma lalle ne, haƙiƙa Mun sauƙaƙe Alƙur'ani, dõmin tunãwa. To, shin, akwai mai tunãwa?

 • 54:23

  Samũdãwa sun ƙaryata game da gargaɗin.

 • 54:24

  Sai suka ce: "Wani mutum daga cikinmu, shi kaɗai, wai mu bĩ shi! Lalle mũ a lõkacin, haƙĩƙa mun shiga wata ɓata da haukã.

 • 54:25

  "Shin, an jẽfa masa Manzancin ne, a tsakãninmu? Ã'a, shĩ dai gawurtaccen maƙaryaci ne mai girman kai!"

 • 54:26

  Zã su sani a gõbe, wãne ne gawurtaccen mai ƙaryar, mai girman kan?

 • 54:27

  Lalle Mũ, mãsu aikãwa da rãƙumar ne, ta zame musu fitina, sai ka tsare su da kallo, kuma ka yi haƙuri.

 • 54:28

  Kuma ka bã su lãbãri cẽwa ruwa rababbe ne a tsakãninsu (da rãƙumar), kõwane sha, mai shi yanã halartar sa.

 • 54:29

  Sai suka kira abokinsu, sai ya karɓa, sa'an nan ya sõke ta,

 • 54:30

  To, yãya azãbaTa take da gargaɗiNa?

 • 54:31

  Lalle Mũ, Mun aika tsãwa guda a kansu, sai suka kasance kamar yãyin mai shinge.

 • 54:32

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun sauƙaƙe Alƙur'ani, dõmin tunãwa. To, shin, akwai mai tunãwa?

 • 54:33

  Mutãnen Lũɗu sun ƙaryata, game da gargaɗi.

 • 54:34

  Lalle Mun aika iskar tsakuwa a kansu, fãce mabiyan Lũɗu, Mun tsirar da su a lõkacin asuba.

 • 54:35

  Sabõda wata ni'ima ta daga gare Mu. Kamar haka Muke sãka wa wanda ya gõde.

 • 54:36

  Kuma lalle, haƙĩƙa, ya yi musu gargaɗin damƙarMu, sai suka yi musu game da gargaɗin.

 • 54:37

  Kuma lalle haƙĩƙa, su, sun nẽme shi ta wajen bãƙinsa, sai Muka shãfe idãnunsu. "To, ku ɗanɗani azãbaTa da gargaɗĩNa."

 • 54:38

  Kuma lalle, haƙĩƙa, wata azãba matabbaciya tã wãye musu gari da yãƙi, tun da sãfe.

 • 54:39

  To, ku ɗanɗani azãbãTa da gargaɗĩNa.

 • 54:40

  Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun sauƙaƙe Alƙur, ani dõmin tunãwa. To, shin, akwai mai tunãwa?

 • 54:41

  Kuma lalle, haƙĩƙa, gargaɗin ya jẽ wa mabiyan Fir'auna.

 • 54:42

  Sun ƙaryata game da ãyõyinMu, dukansu sai Muka kãma su, irin kãmun Mabuwãyi, Mai ĩkon yi.

 • 54:43

  Shin, kãfiranku ne mafi alhẽri daga waɗancan, ko kuwa kunã da wata barã'a a cikin littattafai?

 • 54:44

  Kõ zã su ce: "Mũ duka mãsu haɗa ƙarfi ne dõmin cin nasara?"

 • 54:45

  Zã a karya tãron, kuma su jũya bãya dõmin gudu.

 • 54:46

  Ã'a, Sã'a ita cẽ lõkacin wa'adinsu, kuma Sã'ar tã fi tsananin masĩfa, kuma ta fiɗãci.

 • 54:47

  Lalle ne, mãsu laifi sunã a cikin ɓata da hauka.

 • 54:48

  Rãnar da zã a jã su a cikin wuta a kan fuskõkinsu. "Ku ɗanɗani shãfar wutar Saƙar."

 • 54:49

  Lalle Mũ, kõwane irin abu Mun halitta shi a kan tsãri.

 • 54:50

  Kuma umurninMu bai zamo ba fãce da kalma ɗaya, kamar walƙãwar ido.

 • 54:51

  Kuma lalle ne haƙĩƙa, Mun halaka irin gayyarku. To, shin, akwai mai tunãni?

 • 54:52

  Kuma kõwane abu, da suka aikata shi, yanã a cikin littattafai.

 • 54:53

  Kuma dukkan ƙarami da babba, rubutacce ne.

 • 54:54

  Lalle mãsu taƙawa sunã a cikin gidãjen Aljanna da kõguna.

 • 54:55

  A cikin mazaunin gaskiya, wurin Mai ikon yi, Mai iya zartaswa.

Paylaş
Tweet'le