55 RAHMAN

 • 55:1

  (Allah) Mai rahama.

 • 55:2

  Yã sanar da Alƙur'ani.

 • 55:3

  Yã halitta mutum.

 • 55:4

  Yã sanar da shi bayãni (magana).

 • 55:5

  Rãnã da watã a kan lissãfi suke.

 • 55:6

  Kuma tsirrai mãsu yãɗo da itãce sunã tawãlu'i.

 • 55:7

  Kuma samã Ya ɗaukaka ta, Kuma Yã aza sikẽli.

 • 55:8

  Dõmin kada ku karkatar da sikẽlin.

 • 55:9

  Kuma ku daidaita awo da ãdalci, kuma kada ku rage sikẽlin.

 • 55:10

  Kuma ƙasã Yã aza ta dõmin tãlikai.

 • 55:11

  A cikinta akwai 'ya'yan itãcen marmari da dabĩno mai kwasfa.

 • 55:12

  Da ƙwãya mai sõshiya da ƙamshi.

 • 55:13

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangjinku kuke ƙaryatãwa?

 • 55:14

  Yã halitta mutum daga ƙẽkasasshen yumɓu kumar kasko.

 • 55:15

  Kuma ya halitta aljani daga bira daga wutã.

 • 55:16

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:17

  Ubangjin mafita biyu na rãnã, kuma Ubangijin mafãɗã biyu na rãnã.

 • 55:18

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:19

  Yã garwaya tẽku biyu (ruwan dãɗi da na zartsi) sunã haɗuwa.

 • 55:20

  A tsakãninsu akwai shãmaki, bã za su ƙetare haddi ba.

 • 55:21

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:22

  Lu'ulu'u da murjãni na fita daga gare su.

 • 55:23

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:24

  Kuma Yanã da manyan jirãge, waɗanda ake ƙãgãwa a cikin tẽku kamar manyan duwãtsu.

 • 55:25

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:26

  Dukkan wanda ke kanta mai ƙãrẽwa ne.

 • 55:27

  Kuma Fuskarar Ubangijinka, Mai girman Jalala da karimci, ita ce take wanzuwa.

 • 55:28

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:29

  wanda ke a cikin sammai da ƙasã yanã rõƙon Sa (Allah), a kullum Allah na a cikin wani sha'ani.

 • 55:30

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:31

  Zã mu ɗauki lõkaci sabõda ku, yã kũ mãsu nauyin halitta biyu!

 • 55:32

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:33

  Ya jama'ar aljannu da mutãne! Idan kunã iya zarcẽwa daga sãsannin sammai da ƙasã to ku zarce. Bã za ku iya zarcẽwaba fãce da wani dalĩli.

 • 55:34

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:35

  Anã sako wani harshe daga wata wutã a kanku, da narkakkiyar tagulla. To, bã zã ku nẽmi taimako ba?

 • 55:36

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:37

  Sa'an nan idan sama ta tsãge kuma ta zama jã kamar jar fãta.

 • 55:38

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:39

  To, a ran nan bã zã a tambayi wani mutum laifinsa ba, kuma haka aljani.

 • 55:40

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:41

  zã a iya sanin mãsu laifi da alãmarsu, sabõda haka sai a kãma kwarkaɗarsu da sãwãyensu.

 • 55:42

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:43

  Wannan Jahannama ce wadda mãsu laifi ke ƙaryatãwa game da ita.

 • 55:44

  Sunã kẽwaya a tsakaninta da ruwan ɗimi mai tsananin tafasa.

 • 55:45

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:46

  Kuma wanda ya ji tsõron tsayãwa a gaba ga Ubangijinsa yanã da Aljanna biyu.

 • 55:47

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:48

  Mãsu rassan itãce.

 • 55:49

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:50

  A cikinsu akwai marẽmari biyu sunã gudãna.

 • 55:51

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:52

  A cikinsu akwai nau'i biyu daga kõwane 'ya'yan itãcen marmari.

 • 55:53

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:54

  Sunã gincire a kan waɗansu shimfiɗu cikinsu tufãfin alharĩni mai kauri ne kuma nũnannun 'yã'yan itãcen Aljannar biyu kusakusa suke.

 • 55:55

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:56

  A cikinsu akwai mãtã mãsu taƙaita ganinsu, wani mutum, gabanin mazajensu bai ɗebe budurcinsu ba kuma haka wani aljani.

 • 55:57

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:58

  Kamar dai su yaƙũtu ne da murjãni.

 • 55:59

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:60

  Shin, kyautatãwa nã da wani sakamako? (Ã'aha) fãce kyautatãwa.

 • 55:61

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:62

  Kuma baicinsu akwai waɗansu gidãjen Aljanna biyu.

 • 55:63

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:64

  Mãsu duhun inuwa.

 • 55:65

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:66

  A cikinsu akwai marẽmari biyu masu kwarãrar ruwa.

 • 55:67

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:68

  A cikinsu akwai 'ya'yan itãcen marmari da dabĩno darummãni.

 • 55:69

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:70

  A cikinsu, akwai wasu mãtã mãsu kyaun hãlãye, mãsu kyaun halitta.

 • 55:71

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:72

  Mãsu farin idãnu da baƙinsu waɗanda aka tsare a cikin haimõmi.

 • 55:73

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:74

  Wani mutum, gabanin mazajensu bai ɗẽbe budurcinsu ba, kuma haka wani aljani.

 • 55:75

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:76

  Sunã gincire a kan wasu matãsai mãsu kõren launi da katĩfun Abkara kyãwãwa.

 • 55:77

  To, sabõda wanne daga ni'imõmin Ubangijinku, kuke ƙaryatãwa?

 • 55:78

  Sũnan Ubangjinka, Mai girman Jalãla da Karimci, ya tsarkaka.

Paylaş
Tweet'le