56 VAKIA

 • 56:1

  Idan mai aukuwa ta auku.

 • 56:2

  Bãbu wani (rai) mai ƙaryatãwa ga aukuwarta.

 • 56:3

  (Ita) mai ƙasƙantãwa ce, mai ɗaukakãwa.

 • 56:4

  Idan aka girgiza ƙasã girgizwa.

 • 56:5

  Kuma aka niƙe duwãtsu, niƙẽwa.

 • 56:6

  Sai suka kasance ƙũra da ake wãtsarwa.

 • 56:7

  Kuma kun kasance nau'i uku.

 • 56:8

  Watau mazõwa dãma. Mẽne ne mazõwa dãma?

 • 56:9

  Da mazõwa hagu. Mẽne ne mazõwa hagu?

 • 56:10

  Da waɗanda suka tsẽre. Sũ wɗanda suka tsẽren nan,

 • 56:11

  Waɗancan, sũ ne waɗanda aka kusantar.

 • 56:12

  A ckin Aljannar ni'ima.

 • 56:13

  Jama'a ne daga mutãnen farko.

 • 56:14

  Da kaɗan daga mutãnen ƙarshe.

 • 56:15

  (Sunã) a kan wasu gadãje sãƙaƙƙuu.

 • 56:16

  Sunã gincire a kansu, sunã mãsu kallon jũna.

 • 56:17

  Wasu yara samãri na dindindin gẽwaya a kansu.

 • 56:18

  Da wasu kõfuna da shantula da hinjãlai daga (giya) mai ɓuɓɓuga.

 • 56:19

  Bã a sanya musu cĩwon jirĩ sabõda ita, kuma bã su buguwa.

 • 56:20

  Da wasu 'ya'yan itãcen marmari daga irin waɗanda suke zãɓe.

 • 56:21

  Da nãman tsuntsãye daga wanda suke ganin sha'awa.

 • 56:22

  Da wasu mãtã mãsu fararen idanu da girmansu.

 • 56:23

  Kamar misãlan lu'ulu'u wanda aka ɓõye.

 • 56:24

  A kan sakamakon, dõmin abin da suka kasance sunã aikatãwa.

 • 56:25

  Bã su jin wata yãsassar magana a cikinta, kuma bã su jin sun yi laifi.

 • 56:26

  Sai dai wata magana (mai dãɗi): Salãmun, Salãmun.

 • 56:27

  Da mazõwa dãma. Mẽne ne mazõwa dãma?

 • 56:28

  (Sunã) a cikin itãcen magarya maras ƙaya.

 • 56:29

  Da wata ayaba mai yawan 'ya'ya.

 • 56:30

  Da wata inuwa mĩƙaƙƙiya.

 • 56:31

  Da wani ruwa mai gudãna.

 • 56:32

  Da wasu 'ya'yan itacen marmari mãsu yawa.

 • 56:33

  Bã su yankẽwa kuma bã a hana su.

 • 56:34

  Da wasu shimfiɗu maɗaukaka.

 • 56:35

  Lalle Mũ, Mun ƙãga halittarsu ƙãgãwa.

 • 56:36

  Sa'an nan Muka sanya su budurwai.

 • 56:37

  Mãsu son mazansu, a cikin tsãrã ɗaya.

 • 56:38

  Ga mazõwa dãma.

 • 56:39

  Wata ƙungiya ce daga mutãnen farko.

 • 56:40

  Da wata ƙungiya daga mutãnen ƙarshe.

 • 56:41

  Mazõwa hagu, Mẽne ne mazõwa hagu?

 • 56:42

  Sunã a cikin wata iskar zãfi da wani ruwan zãfi.

 • 56:43

  Da wata inuwa ta hayãƙi mai baƙi.

 • 56:44

  Bã mai sanyi ba, kuma bã mai wata ni'ima ba.

 • 56:45

  Lalle sũ, sun kasance a gabãnin wannan waɗanda aka jiyar dãɗi.

 • 56:46

  Kuma sun kasance sunã dõgẽwa a kan mummũnan zunubi mai girma.

 • 56:47

  Kuma sun kasance sunã cẽwa: "Shin idan mun mutukuma muko kasance turɓãya da ƙasũsuwa shin lalle mũ waɗanda zã a kõma rãyarwa ne haƙĩƙatan?"

 • 56:48

  "Shin, kuma da ubanninmu na farko?"

 • 56:49

  Ka ce: "Lalle mutãnen farko da na ƙarshe."

 • 56:50

  "Tabbas, waɗanda ake tãrãwa ne a cikin wani yini sananne."

 • 56:51

  "Sa'an nan lalle ku, ya kũ ɓatattu, mãsu ƙaryatãwa!"

 • 56:52

  "Lalle mãsu cĩ ne daga wata itãciya ta zaƙƙum (ɗanyen wutã)."

 • 56:53

  "Har za ku zama mãsu cika cikunna daga gare ta."

 • 56:54

  "Sa'an nan kuma mãsu shã ne, a kan wannan abin cin, daga ruwan zãfi."

 • 56:55

  "Ku zama mãsu shã irin shan rãƙuma mãsu ƙishirwa."

 • 56:56

  Wannan ita ce liyãfarsu a rãnar sakamako.

 • 56:57

  Mũ ne Muka halitta ku, to, don me bã zã ku gaskata ba?

 • 56:58

  Shin kuma kun ga abin da kuke fitarwa na maniyyi?

 • 56:59

  Shin kũ ne kuke halitta shi, kõ kuwa mũ ne Mãsu halittãwa?

 • 56:60

  Mũ ne Muka ƙaddara mutuwa a tsakãninku, kuma ba Mu zama Mãsu gajiyãwa ba,

 • 56:61

  A kan Mu musanya waɗansu (mutãne) kamarku, kuma Mu mayar da ku a cikin wata halitta da ba ku sani ba.

 • 56:62

  Kuma lalle, ne haƙĩƙa, kun san halittar farko, to, don me ba zã ku yi tunãni ba?

 • 56:63

  Shin, kuma kun ga abin da kũke nõmãwa?

 • 56:64

  Shin, kũ ne ke tsirar da shi kõ kuwa Mũ ne Mãsu tsirarwa?

 • 56:65

  Dã Munã so lalle, da Mun sanya shi bũsasshiyar ciyãwa, sai ku yini kunã mãmãkin bãƙin ciki.

 • 56:66

  (Kunã cẽwa) "Lalle haƙĩƙa an azã mana tãra!"

 • 56:67

  "Ã'a, mun dai zama waɗanda aka hanã wa!"

 • 56:68

  Shin, kuma kun ga ruwa wannan da kuke sha?

 • 56:69

  Shin, kũ ne kuke saukar da shi daga girgije, kõ kuwa Mũne Mãsu saukarwa?

 • 56:70

  Dã Mun so, dã Mun mayar da shi ruwan zartsi. To don me bã ku gõdẽwa?

 • 56:71

  Shin, kuma kun ga wutã wannan da kuke ƙyastãwa?

 • 56:72

  Shin, kũ ne kuke ƙagã halittar itãciyarta, kõ kuwa Mũ ne Mãsu ƙãgãwa?

 • 56:73

  Mũ ne Muka sanya ta wata abar wa'azi da jin dãɗi ga matafiya a cikin jẽji.

 • 56:74

  Sai ka tsarkake sũnan Ubangijinka Mai girma.

 • 56:75

  To, bã sai Na yi rantsuwa ba da lõkutan fãɗuwar taurãri.

 • 56:76

  Kuma lalle ne' haƙĩƙa, rantsuwa ce mai girma, dã kun sani.

 • 56:77

  Lalle shi (wannan littãfi), haƙĩƙa, abin karantãwa ne mai daraja.

 • 56:78

  A cikin wani littafi tsararre.

 • 56:79

  Bãbu mai shãfa shi fãce waɗanda aka tsarkake.

 • 56:80

  Wanda aka saukar ne daga Ubangijin halitta.

 • 56:81

  Shin, to, wannan lãbãrin ne kuke mãsu wulãkantãwa?

 • 56:82

  Kuma kunã sanya arzikinku (game da shi) lalle kũ, ku ƙaryata (shi)?

 • 56:83

  To, don me idan rai ya kai ga maƙõshi? (Kusa da mutuwa).

 • 56:84

  Alhãli kuwa kũ, a lõklcin nan, kunã kallo.

 • 56:85

  Kuma Mũ ne mafi kusanta gare shi daga gare ku, to, amma kũ bã ku gani.

 • 56:86

  To, don me in dai kun kasance bã waɗanda zã a yi wa sakamako ba?

 • 56:87

  Ku mayar da shi (cikin jikinsa) har idan kun kasance mãsu gaskiya.

 • 56:88

  To, amma idan (mai mutuwar) ya kasance daga makusanta,

 • 56:89

  Sai hũtawa da kyakkyawan abinci da Aljannar ni'ima.

 • 56:90

  Kuma amma idan ya kasance daga mazõwa dãma,

 • 56:91

  Sai (a ce masa) aminci ya tabbata a gare ka daga mazõwa dãma.

 • 56:92

  Kuma amma idan ya kasance daga mãsu ƙaryatãwar, ɓatattun,

 • 56:93

  Sai wata liyãfa ta ruwan zãfi.

 • 56:94

  Da ƙõnuwa da Jahĩm,

 • 56:95

  Lalle wannan, haƙĩƙa, ita ce gaskiya ta yaƙĩni.

 • 56:96

  Sabõda haka, ka tsarkake sũnan Ubangijinka, Mai karimci.

Paylaş
Tweet'le