68 KALEM

 • 68:1

  Ñ. Na rantse da alƙalami da abin da (marubũta) suke rubũtãwa.

 • 68:2

  Kai, sabõda ni'imar Ubangijinka, bã mahaukaci kake ba.

 • 68:3

  Kuma, lalle, haƙĩƙa kanã da lãdar da bã ta yankewa.

 • 68:4

  Kuma, lalle haƙiƙa kana a kan hãlãyen kirki, manya.

 • 68:5

  Don haka, zã ka gani, sũ kuma zã su gani.

 • 68:6

  Ga wanenku haukã take.

 • 68:7

  Lalle Ubangijinka Shi ne Mafi sani ga wanda ya ɓace daga tafarkinSa. Kuma Shi ne Mafi sani ga mãsu shiryuwa.

 • 68:8

  Saboda haka kada ka bi mãsu ƙaryatãwa.

 • 68:9

  Sunã fatar ka sassauta, su kuma sũ sassauta.

 • 68:10

  Kada ka bi dukkan mai yawan rantsuwa, walãkantacce.

 • 68:11

  Mai zunɗe, mai yãwo da gulma.

 • 68:12

  Mai hana alhẽri mai zãlunci, mai zunubi.

 • 68:13

  Mai girman kai, bãyan haka kuma la'ĩmi (bã ya son alhẽri).

 • 68:14

  Sabõda yã kasance mai dũkiya da ɗiya.

 • 68:15

  Idan ana karanta masa ãyõyinMu, sai ya ce: "Tatsũniyõyin mutãnen farko ne."

 • 68:16

  Zã Mu yi masa alãma a kan hanci.

 • 68:17

  Lalle Mun jarrabe su kamar yadda Muka jarrabi mãsu gonar lambu, a lokacin da suka yi rantsuwa, wai lalle zã su girbe amfãninta, suna mãsu asubanci.

 • 68:18

  Kuma (suka yi niyya), bã su kõ tõgẽwa.

 • 68:19

  Wani mai kẽwayãwa daga Ubangijinka ya kẽwayã a kanta, (ya ƙone ta,) alhãli sunã barci.

 • 68:20

  Sai ta wãyi gari (baƙa ƙirin) kamar dare.

 • 68:21

  Sai suka kirãyi jũna, sunã mãsu yin asubanci.

 • 68:22

  Cẽwa ku yi sammakõ ga amfãnin gõnarku, idan kun kasance mãsu girbewa.

 • 68:23

  Sai suka tafi sunã shãwara a ɓõye (sunã cẽwa).

 • 68:24

  "Lalle kada wani miskĩni ya shigar muku ita a yau!"

 • 68:25

  Kuma suka yi sammako akan (niyyar) rõwa, matuƙar iyãwarsu.

 • 68:26

  Lõkacin da suka gan ta, sai suka ce: "Lalle, mun saki hanya (mun ɓace)!"

 • 68:27

  "Ba haka ba, mũ dai, an hana mu ne."

 • 68:28

  Mafificinsu (hankali) ya ce: "Ban gaya muku ba, yã kamata ku tsarkake Allah?"

 • 68:29

  Suka ce: "Tsarki ya tabbata ga Ubangijinmu! Lalle, mu mun kasance azzãlumai."

 • 68:30

  Sai suka fuskanci jũna, sunã zargin kansu.

 • 68:31

  Suka ce: "Kaitonmu! Lalle, mũ ne muka kasance mãsu ƙẽtare iyãka."

 • 68:32

  "Mai yiwuwa ne Ubangijinmu Ya musanya mana da wani abu da yã fi ta. Lalle, mũ (ba mu yanke ƙauna ba) zuwa ga Ubangijinmu, mãsu kwaɗayi ne."

 • 68:33

  Haka dai azãbar take, kuma lalle ne azãbar Lãhira ta fi girma, in da sun kasance zã su iya gãnẽwã.

 • 68:34

  Lalle ne mãsu taƙawa nã da a wurin Ubangijinsu, gidãjen Aljanna na ni'ima.

 • 68:35

  Shin ko zã Mu sanya waɗanda ke bi da ɗa'a kamar mãsu laifi?

 • 68:36

  Me ya sãme ku, yãya kuke yin hukunci (da haka)?

 • 68:37

  Ko kuna da wani littafi, wanda a cikinsa, kuke karantãwa?

 • 68:38

  Cẽwã kunã da, a cikinsa lalle (duk) abin da rãyukanku suka zãɓa?

 • 68:39

  Kõ kunã (riƙe) da wasu rantsuwõyin alkawari a kanMu, har ya zuwa Rãnar ¡iyãma, cẽwa lalle ne kunã da abin da kuke hukuntã wa kanku?

 • 68:40

  Ka tambaye su, wãne, a cikinsu, ke lãmuncewã ga sãmun wannan (hukuncin)?

 • 68:41

  Kõ sunã da abõkan tãrẽwa (ga wannan ra'ayi)? To, sai su kãwo abõkan tãrayyarsu, idan sun kasance mãsu gaskiya.

 • 68:42

  Ranar da zã a kuranye ƙwabri, kuma a kira su zuwa ga yin sujũda, sai bã zã su iyãwa ba.

 • 68:43

  Su fito da idãnu ƙasƙantattu, wulãkanci yana rufe su. Lalle ne a dã sun kasance anã kiran su zuwa, yin sujũdar, alhãli kuwa sunã lãfiya lau, (suka ƙi yi).

 • 68:44

  Sabõda haka ka bar Ni da mai ƙaryata wanna lãbãri (Alƙur'ãni). Zã Mu yi musu istidrãji daga inda ba su sani ba.

 • 68:45

  Ina jinkirtã musu, lalle kaidiNa mai ƙarfi ne.

 • 68:46

  Kõ kana tambayar su wata la'ada ne, sabõda haka sũ, daga wannan tãrar, suke jin an nauyaya musu?

 • 68:47

  Ko kuma sunã da ilmin gaibu ne, wãto sunã yin rubũtun (abin da suke faɗã daga gare shi) ne?

 • 68:48

  Sabõda haka, ka yi haƙuri da hukuncin Ubangijinka, kada ka zama kamar Ma'abũcin kĩfi, alõkacin da ya yi kira, alhãli yana cike da hushi.

 • 68:49

  Ba dõmin ni'ima daga wajen Ubangijinsa tã riske shi ba, lalle ne da an jẽfa shi a cikin wõfintacciyar ƙasa, alhãli yanã abin zargi.

 • 68:50

  Sai Ubangijinsa Ya zãɓe shi, sa'an nan Ya sanya shi a cikin mutãnen kirki.

 • 68:51

  Kuma lalle, ne waɗanda suka kãfirta sunã yin kamar su kãyar da kai sabõ da kallonsu (kallon mãmãki), a lokacin da suke jin karãtun Alƙur'ãni, kuma sunã cẽwa, "Lalle ne shi mahaukaci ne!"

 • 68:52

  Shi (Alƙur'ãni) bai kasance ba, fãce abin tunãtarwa ne ga duka dũniya.

Paylaş
Tweet'le