69 HAKKA

 • 69:1

  Kiran gaskiya!

 • 69:2

  Mẽne ne kiran gaskiya?

 • 69:3

  Kuma mẽ ya sanar da kai abin da ake cẽwa kiran gaskiya?

 • 69:4

  Samũdãwa da Ãdãwa sun ƙaryatar da kiran gaskiya mai dũkar zũciya!

 • 69:5

  To, amma Samũdãwa to, an halakãsu da tsãwa mai tsanani.

 • 69:6

  Kuma amma Ãdãwa to, an halaka su da wata iska mai tsananin sauti wadda ta ƙẽtare haddi.

 • 69:7

  (Allah) Ya hõre ta a kansu a cikin dare bakwai da yini takwas, biye da jũna, sabõda haka, kana ganin mutãne a cikinta kwance. Kamar sũ ƙirãruwan dabĩno ne, waɗanda suka fãɗi.

 • 69:8

  To, kõ kanã ganin abin da ya yi saurã daga cikinsu?

 • 69:9

  Kuma Fir'auna yã zo da waɗanda ke gabãninsa, da waɗannan da aka kife ƙasarsu, sabõda laifi.

 • 69:10

  Dõmin sun sãɓã wa manzon Ubangijinsu, sabõda haka ya kãmã su da wani irin kãmu mai ƙãruwar (tsanani).

 • 69:11

  Lalle ne, Mũ, a lõkacin da ruwa ya ƙẽtare haddi, Munɗauke aaku a cikin jirgin ruwan nan.

 • 69:12

  Dõmin Mu sanya shi, gare ku abin tunãwa kuma wani kunne mai kiyayewa ya kiyaye (shi).

 • 69:13

  To, idan an yi bũsa a cikin ƙaho, bũsa ɗaya.

 • 69:14

  Kuma aka ɗauki ƙasa da duwãtsu, kuma aka niƙa su niƙãwa ɗaya.

 • 69:15

  A ran nan, mai aukuwa zã ta auku.

 • 69:16

  Kuma sama zã ta tsãge, dõmin ita a ran nan, mai rauni ce.

 • 69:17

  Kuma malã'iku (su bayyana) a kan sãsanninta, kuma wasu (malã'iku) takwas na ɗauke da Al'arshin Ubangijinka, a sama da su, a wannan rãnar.

 • 69:18

  A rãnar nan zã a bijirã ku (dõmin hisãbi), bãbu wani rai, mai ɓoyewa, daga cikinku, wanda zai iya ɓõyẽwa.

 • 69:19

  To, amma wanda aka bai wa littãfinsa a dãmansa, sai ya ce wa (makusantansa), "Ku karɓa, ku karanta littafina."

 • 69:20

  "Lalle ne ni, nã tabbata cewa ni mai haɗuwa da hisãbina ne."

 • 69:21

  Sabõda haka, shi yana cikin wata rãyuwa yardadda.

 • 69:22

  A cikin Aljanna maɗaukakiya.

 • 69:23

  Nunannun 'yã'yan itãcenta makusantã ne (ga mai son ɗĩba),

 • 69:24

  (Ana ce musu) "Ku ci, kuma ku sha a cikin ni'ima, sabõda abin da kuka gabãtar a cikin kwãnukan da suka shige."

 • 69:25

  Kuma wanda aka bai wa littãfinsa ga hagunsa, sai ya ce: "Kaitona, ba a kãwo mini littãfina ba!"

 • 69:26

  "Kuma ban san abin da (ke sakamakon) hisãbina ba!"

 • 69:27

  "In dã dai ita, tã kasance mai halakã ni gabã ɗaya ce!

 • 69:28

  "Dukiyãta ba ta wadatar da ni ba!"

 • 69:29

  "Ĩkona ya ɓace mini!"

 • 69:30

  (Sai a ce wa malã'iku) "Ku kãmã shi, sa'an nan ku sanyã shi a cikin ƙuƙumi."

 • 69:31

  "Sa'an nan, a cikin Jahĩm, ku ƙõna shi."

 • 69:32

  "Sa'an nan, acikin sarƙa, tsawonta zirã'i saba'in, sai ku sanya shi."

 • 69:33

  "Lalle ne, shi ya kasance ba ya yin ĩmãni da Allah, Mai girma!"

 • 69:34

  "Kuma ba ya kwaɗaitarwa ga (bãyar da) abincin matalauci!"

 • 69:35

  "Sabõda haka, a yau, a nan, bã ya da masõyi."

 • 69:36

  "Kuma bãbu wani abinci, sai daga (itãcen) gislĩn."

 • 69:37

  "Bãbu mai cin sa sai mãsu ganganci."

 • 69:38

  To, ba sai Nã yi rantsuwa da abin da kuke iya gani ba,

 • 69:39

  Da abin da bã ku iya gani.

 • 69:40

  Lalle ne, shi (Alƙur'ani) tabbas maganar wani manzo (Jibirilu) mai daraja ne.

 • 69:41

  Kuma shi ba maganar wani mawãƙi ba ne. Kaɗan ƙwarai zã ku gaskata.

 • 69:42

  Kuma bã maganar bõka ba ne. Kaɗan ƙwarai zã ku iya tunãwa.

 • 69:43

  Abin saukarwã ne daga Ubangijin halitta duka.

 • 69:44

  Kuma dã (Muhammadu) yã faɗi wata maganã, yã jingina ta garẽ Mu.

 • 69:45

  Dã Mun kãma shi da dãma.

 • 69:46

  sa'an nan, lalle ne, dã Mun kãtse masa lakã.

 • 69:47

  Kuma daga cikinku bãbu wasu mãsu iya kãre (azãbarMu) daga gare shi.

 • 69:48

  Kuma lalle ne shi (Alƙur'ãni) tanãtarwa ce ga mãsu taƙawa.

 • 69:49

  Kuma lalle, ne Mũ, wallahi Munã sane da cẽwa daga cikinku alwwai mãsu ƙaryatãwa.

 • 69:50

  Kuma lalle ne shi (Alƙarãni) wallahi baƙin ciki ne ga kãfirai.

 • 69:51

  Kuma lalle, ne shi gaskiya ce ta yaƙshẽni.

 • 69:52

  Sabõda haka, ka tsarkake sũnan Ubangjinka, mai girma.

Paylaş
Tweet'le