70 MEARİC

 • 70:1

  Wani mai tambaya yã yi tambaya game da azãba, mai aukuwa.

 • 70:2

  Ga kãfirai, bã ta da mai tunkuɗẽwa.

 • 70:3

  Daga Allah Mai matãkala.

 • 70:4

  Malã'iku da Ruhi (Jibrila) sunã tãkãwa zuwa gare Shi, a cikin yini wanda gwargwadonsa, shẽkara dubu hamsin ne.

 • 70:5

  Sabõda haka, ka yi haƙuri, haƙuri mai kyãwo.

 • 70:6

  Lalle ne su, sunã ganin ta mai nĩsa.

 • 70:7

  Kuma Mu, Muna ganin ta a kusa.

 • 70:8

  Rãnar da sama zã ta kasance kamar narkakkar azurfa.

 • 70:9

  Kuma duwãtsu su zama kamar saɓin sũfi.

 • 70:10

  Kuma abõki bã ya tambayar inda wani abõki yake.

 • 70:11

  Ana sanya su, su gajũna, mai laifi na gũrin dã zai iya yin fansa, daga azãbar rãnar nan, da ɗiyansa,

 • 70:12

  Da matarsa da ɗan'uwansa.

 • 70:13

  Da danginsa, mãsu tattarã shi.

 • 70:14

  Da wanda ke a cikin dũniya duka gabã ɗaya, sa'an nan fansar, ta tsĩrar da shi.

 • 70:15

  A'aha! Lalle ne fa, ita ce Lazã,

 • 70:16

  Mai twãle fãtar goshi.

 • 70:17

  Tanã kiran wanda ya jũya bãya (daga addini) kuma ya kau da kai.

 • 70:18

  Ya tãra (dũkiya), kuma ya sanya ta a cikin jaka.

 • 70:19

  Lalle ne mutum an halitta shi mai ciwon kwaɗayi.

 • 70:20

  Idan sharri ya shãfe shi, ya kãsa haƙuri.

 • 70:21

  Kuma idan alhẽri ya shãfe shi, ya yi rõwa.

 • 70:22

  Sai mãsu yin salla,

 • 70:23

  Waɗanda suke, a kan sallarsu, su, mãsu dawwama ne.

 • 70:24

  Kuma waɗanda a cikin dũkiyarsu, akwai wani haƙƙi sananne.

 • 70:25

  Ga (matalauci) mai rõƙo da wanda aka hanã wa roƙon.

 • 70:26

  Da waɗannan da ke gaskata rãnar sakamako.

 • 70:27

  Da waɗannan sabõda azãbar Ubangijinsu, suna jin tsõro.

 • 70:28

  Lalle ne, azãbar Ubangijinsu bã wadda ake iya amincẽwaba ce.

 • 70:29

  Da waɗanda suke, ga farjojinsu, mãsu tsarewa ne.

 • 70:30

  Sai fa a kan matan aurensu da abin da hannayensu na dãma suka mallaka. To lalle ne sũkam ba waɗanda ake zargi ba ne.

 • 70:31

  To, duk wanda ya nẽmi abin da yake a bayan wannan, to, waɗancan sũ ne mãsu ƙetare iyãka.

 • 70:32

  Kuma da waɗannan da suke ga amãnõninsu da alkawarinsu mãsu tsarẽwa ne.

 • 70:33

  Kuma da waɗanda suke, ga shaidarsu, mãsu dãgẽwa ne.

 • 70:34

  Kuma waɗanda suke, a kan sallarsu, mãsu tsarẽwa ne.

 • 70:35

  Waɗannan, a cikin gidãjen Aljanna, waɗanda ake girmamãwa ne

 • 70:36

  Mẽ yã sãmi waɗanda suka kãfirta, a wajenka, sunã gaugãwar (gudu).

 • 70:37

  Daga jihar dãma, kuma daga jihar hagu, jama'a-jama'a!

 • 70:38

  Shin kõwane mutum daga cikinsu yana nẽman a shigar da shi a Aljannar ni'ima ne (ba da wani aiki ba)?

 • 70:39

  A'aha! Lalle Mũ, Mun halitta su, daga abin da suka sani.

 • 70:40

  Sabõda haka ba sai Na yi rantsuwa da Ubangijin wurãren ɓullõwar rãna da wurãren fãɗuwarta ba, lalle Mũ, Mãsu iyãwa ne.

 • 70:41

  Ga Mu musanya waɗanda suke mafi alhẽri, daga gare su. Kuma ba Mu kasance waɗanda ake rinjãya ba.

 • 70:42

  Sabõda haka ka bar su, su dulmuya, kuma su yi wãsã, har su haɗu da rãnarsu wadda ake yi musu alkawari (da ita).

 • 70:43

  Rãnar da suke fitowa daga kaburbura da gaugãwa, kamar sũ, zuwa ga wata kafaffiyar (tuta), suke yin gaugãwa.

 • 70:44

  Maƙaskanta ga idanunsu, wani walakanci yana rufe su. wannan shi ne yinin da suka kasance ana yi musa alkawari (a kansa.)

Paylaş
Tweet'le