75 KIYAMET

 • 75:1

  Bã sai Nã yi rantsuwa da Rãnar ¡iyãma ba.

 • 75:2

  Bã sai Nã yi rantsuwa da rai mai yawan zargin kansa ba.

 • 75:3

  Sin, mutum yana zaton cẽwa bã zã Mu tãra ƙasusuwansa ba?

 • 75:4

  Na'am! Mãsu ĩkon yi Muke a kan Mu daidaita gaɓõɓin yãtsunsa.

 • 75:5

  Ba haka ba! Mutum so yake, ya yi fãjirci, ya ƙaryata abin da yake a gabansa.

 • 75:6

  Yanã tambaya: "Yaushe ne Rãnar ¡iyãma?"

 • 75:7

  To, idan gani ya ɗimauta (ya yi ƙyalli).

 • 75:8

  Kuma, watã ya yi husũfi (haskensa ya dushe).

 • 75:9

  Aka tãra rãnã da watã

 • 75:10

  Mutum zai ce a rãn nan "Ina wurin gudu?"

 • 75:11

  A'aha! bãbu mafaka.

 • 75:12

  zuwa ga Ubangijinka wurin tabbata, a rãnar nan, yake.

 • 75:13

  Ana gayã wa mutum, a rãnar nan, abin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar.

 • 75:14

  Ba haka ba! Mutum, ga abin da ya shafi kansa, masani ne.

 • 75:15

  Kuma ko da yã jẽfa uzurorinsa (bã zã a saurãre shi ba).

 • 75:16

  Kada ka mõtsar da harshenka game da shi dõmin ka yi gaugãwar riƙe shi (Alƙur'ãni).

 • 75:17

  Lalle ne, wãjibi ne a gare Mu, Mu tãra shi. Mu (tsare maka) karãtunsa.

 • 75:18

  To idan Muka karanta shi sai ka bi karatunsa.

 • 75:19

  sa'an nan, lalle wãjibi ne a gare Mu, bayãninsa.

 • 75:20

  A'aha! Bã haka ba kunã son mai gaugawar nan (duniya) ne.

 • 75:21

  Kunã barin ta ƙarshen (Lãhira).

 • 75:22

  Wasu huskõki, a rãnar nan, mãsu annuri ne.

 • 75:23

  Zuwa ga Ubangijinsu mãsu kallo ne.

 • 75:24

  Wasu huskõki, a rãnar nan, mãsu gintsẽwa ne.

 • 75:25

  Sunã zaton a sako musu masĩfa mai karya tsatso.

 • 75:26

  A'aha! Iadan (rai) ya kai ga karankarmai.

 • 75:27

  kuma aka ce: "Wãne ne mai tawada?"

 • 75:28

  Kuma ya tabbata cẽwa rabuwa dai ce.

 • 75:29

  Kuma ƙwabri ya lauye da wani ƙwabri.

 • 75:30

  Zuwa ga Ubangijinka, a rãnar nan, magargaɗa take.

 • 75:31

  To, bai gaskatã ba, kuma bai yi salla ba!

 • 75:32

  Amma dai ya ƙaryata, kuma ya jũya baya!

 • 75:33

  Sa'an nan, ya tafi zuwa ga mutãnensa, yana tãƙama.

 • 75:34

  Halaka tã tabbata a gare ka, sa'an nan ita ce mafi dãcewa.

 • 75:35

  Sa'an nan, wata halaka tã tabbata a gare ka dõmin tã fi dãce wa.

 • 75:36

  Shin, mutum nã zaton a bar shi sagaga (wãto bãbu nufin kõme game da shi)?

 • 75:37

  Bai kasance iɗgo na maniyyi ba, wanda ake jefarwa (a cikin mahaifa)

 • 75:38

  Sa'an nan, ya zama gudan jini, sa'an nan Allah Ya halitta shi, sa'an nan Ya daidaita gaɓõɓinsa;

 • 75:39

  Sa'an nan, Ya sanya daga gare shi, nau'i biyu: namiji damace?

 • 75:40

  Ashẽ wannan bai zama Mai iko ba bisa ga rãyar da matattu?

Paylaş
Tweet'le