77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Ina rantsuwa da iskõkin da ake sakõwa jẽre, sunã bin jũna.

 • 77:2

  Sa'an nan, su zamã iskõki mãsu ƙarfi suna kaɗãwa da ƙarfi.

 • 77:3

  Kuma, mãsu watsa rahama wãtsãwa.

 • 77:4

  sa'an nan, da ãyõyi mãsu rarrabe gaskiya da ƙarya rarrabẽwa.

 • 77:5

  Sa'an nan da malã'iku mãsu jẽfa tunãtarwa ga Manzanni.

 • 77:6

  Domin yanke hamzari ko dõmin gargadi.

 • 77:7

  Lalle ne, abin da ake yi muku wa'adi da shi tabbas mai aukuwa ne

 • 77:8

  To, idan taurãri aka shãfe haskensu.

 • 77:9

  Kuma, idan sama aka tsãge ta.

 • 77:10

  Kuma, idan duwãtsu aka nike su.

 • 77:11

  Kuma, idan manzanni aka ƙayyade lõkacin tãra su.

 • 77:12

  Domin babbar rãnar da aka yi wa ajali.

 • 77:13

  Domin rãnar rarrabẽwa.

 • 77:14

  Kuma, me ya sanar da kai rãnar rarrabẽwa?

 • 77:15

  Bone yã tabbata a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:16

  Ashe, ba Mu halakar da (mãsu ƙaryatãw) na farko ba.

 • 77:17

  Sa'an nan, kuma zã Mu biyar musu da na ƙarshe?

 • 77:18

  Haka nan, Muke aikatãwa da mãsu yin laifi.

 • 77:19

  Bone yã tabbata a rãnar nan ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:20

  Ashe, ba Mu halitta ku daga wani ruwa wulakantacce ba.

 • 77:21

  Sa'an nan Muka sanya shi a cikin wani wurin natsuwa amintacce.

 • 77:22

  Zuwa ga wani gwargwadon mudda sananna.

 • 77:23

  Sa'an nan, Muka nũna iyãwarMu? Madalla da Mu, Mãsu nũna iyãwa.

 • 77:24

  Bone ya tabbata a rãnar nan ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:25

  Ashe, ba Mu sanya ƙasa matattarã ba.

 • 77:26

  Ga rãyayyu da matattu,

 • 77:27

  Kuma, Muka sanya, a cikinta, kafaffun duwãtsu maɗaukaka, kuma Muka shayar da ku ruwa mai dãɗi?

 • 77:28

  Bone ya tabbata, a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:29

  Ku tafi zuwa ga abin da kuka kasance kuna ƙaryatãwa game da shi!

 • 77:30

  Ku tafi zuwa ga wata inuwa mai rassa uku.

 • 77:31

  Ita ba inuwar ba, kuma ba ta wadãtarwa daga harshen wuta.

 • 77:32

  Lalle ne, ita, tanã jifã da tartsatsi kamar sõraye.

 • 77:33

  Kamar dai su raƙumma ne baƙãƙe.

 • 77:34

  Bone ya tabbata, a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:35

  Wannan, yini ne da bã zã su iya yin magana ba.

 • 77:36

  Bã zã a yi musu izni ba, balle su kãwo hanzari.

 • 77:37

  Bone ya tabbata, a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:38

  Wannan rãnar rarrabẽwa ce, Mun tattara ku tare da mutãnen farko.

 • 77:39

  To, idan akwai wata dabara gare ku, sai ku yi ma Ni ita.

 • 77:40

  Bone ya tabbata, a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:41

  Lalle ne, mãsu taƙawa suna a cikin inuwõwi da marẽmari.

 • 77:42

  Da wasu 'ya'yan itãce irin waɗanda suke marmari.

 • 77:43

  (A ce musu) "Ku ci ku sha cikin ni'ima sabõda abin da kuka kasance kuna aikatãwa."

 • 77:44

  Lalle ne, Mũ haka Muke sãka wa mãsu kyautatãwa.

 • 77:45

  Bone ya tabbata, a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:46

  (Ana ce musu) "Ku ci ku ji ɗan dãdi kaɗan, lalle ne dai ku mãsu laifi ne."

 • 77:47

  Bone ya tabbata, a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:48

  Kuma, idan an ce musu: "Ku yi rukũ'i; bã zã su yi rukũ'in (salla) ba."

 • 77:49

  Bone ya tabbata, a rãnar nan, ga mãsu ƙaryatãwa!

 • 77:50

  To, da wane lãbãri (Littãfi), waninsa (Alƙur'ãni) zã su yi ĩmãni

Paylaş
Tweet'le