78 NEBE

 • 78:1

  A kan mẽ suke tambayar jũna?

 • 78:2

  A kan muhimmin lãbãri mai girma (Alƙur'ãni)?

 • 78:3

  Wanda suke sãɓa wa jũna a cikinsa?

 • 78:4

  A'aha! Zã su sani.

 • 78:5

  Kuma, a'aha! Zã su sani.

 • 78:6

  Ashe, ba Mu sanya ƙasa shimfiɗa ba?

 • 78:7

  Da duwãtsu turaku (ga riƙe ƙasa)?

 • 78:8

  Kuma, Mun halitta ku mazã da mãtã?

 • 78:9

  Kuma, Muka sanya barcinku hũtãwa?

 • 78:10

  Kuma, Muka sanya dare (ya zama) sutura?

 • 78:11

  Kuma, Muka sanya yini (yazama) lõkacin nẽman abinci?

 • 78:12

  Kuma, Muka gina, a samanku, sammai bakwai mãsu ƙarfi?

 • 78:13

  Kuma, Muka sanya fitila mai tsanin haske (rãnã)?

 • 78:14

  Kuma, Muka saukar daga cikakkun girãgizai, ruwa mai yawan zuba?

 • 78:15

  Dõmin, Mu fitar da ƙwaya da tsiri game da shi?

 • 78:16

  Da itãcen lambuna mãsu lillibniya?

 • 78:17

  Lalle ne, rãnar rarrabẽwa tã kasance abin ƙayyadẽ wa lõkaci.

 • 78:18

  Rãnar da zã a yi bũsa a cikin ƙaho, sai ku zo, jama'a jama'a.

 • 78:19

  Kuma, aka buɗe sama, sai ta kasance ƙõfõfi.

 • 78:20

  Kuma, aka tafiyar da duwãtsu, sai suka kasance ƙũra.

 • 78:21

  Lalle ne, Jahannama tã kasance madãkata.

 • 78:22

  Ga mãsu ƙẽtare iyãkõki, tã zama makõma.

 • 78:23

  Sunã, mãsu zama a cikinta, zãmunna.

 • 78:24

  Bã su ɗanɗanãwar wani sanyi a cikinta, kuma bã su ɗanɗana abin sha.

 • 78:25

  Fãce tafasasshen ruwa da ruɓaɓɓen jini.

 • 78:26

  Sakamako mai dãcẽwa.

 • 78:27

  Lalle ne, sũ, sun kasance bã su fãtar sauƙin wani hisãbi.

 • 78:28

  Kuma, suka ƙaryata game da ãyõyinMu, ƙaryatãwa!

 • 78:29

  Alhãli, kõwane abu Mun ƙididdigẽ shi, a rubũce.

 • 78:30

  Sabõda haka, ku ɗanɗana domin haka, bã zã Mu ƙara muku kõme ba fãce azãba.

 • 78:31

  Lalle ne, mãsu taƙawã nã da wani wurin sãmun babban rabo.

 • 78:32

  Lambuna da inabõbi.

 • 78:33

  Da cikakkun 'yammata, tsãrar jũna.

 • 78:34

  Da hinjãlan giya cikakku.

 • 78:35

  Bã su jin yãsassar magana, a cikinta, kuma bã su jin ƙaryatãwa.

 • 78:36

  Dõmin sakamako daga Ubangijinka, kyautã mai yawa.

 • 78:37

  Ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake a tsakãninsu, Mai rahama, bã su da ikon yin wata magana daga gare Shi.

 • 78:38

  Rãnar da Rũhi da malã'iku zã su tsaya a cikin safu, bã su magana, sai wanda Allah Ya yi masa izni, kuma ya faɗi abin da ke daidai.

 • 78:39

  Wancan, shi ne yini na gaskiya; to wanda ya so, ya riƙa makõma zuwa ga Ubangijinsa.

 • 78:40

  Lalle ne, Mũ, Mun yi muku gargaɗin azãba makusanciya, rãnar da mutum ke dũbi zuwa ga abin da hannãyensa suka aikata, kuma kafiri ya ce: "Kaitona, dã dai nã zama turɓãya!"

Paylaş
Tweet'le