79 NAZİAT

 • 79:1

  Ina rantsuwa da mala'iku mãsu fisgar rãyuka (na kafirai) da ƙarfi.

 • 79:2

  Da mãsu ɗibar rãyuka (na mũminai) da sauƙi a cikin nishãɗi.

 • 79:3

  Da mãsu sauka daga sama da umurnin Allah kamar suna iyo.

 • 79:4

  Sa'an nan, su zama mãsu gaugãwa (da umurnin Allah) kamar suna tsẽre.

 • 79:5

  Sa, an nan, su kasance masu shirya gudanar da umurni.

 • 79:6

  Rãnar da mai girgiza abũbuwa (bũsar farko) zã ta kaɗa.

 • 79:7

  Mai biyar ta (bũsa ta biyu) nã biye.

 • 79:8

  Wasu zukãta, a rãnar nan, mãsu jin tsõro ne.

 • 79:9

  Alhãli idãnunsu na ƙasƙantattu.

 • 79:10

  Sunã cẽwa "Ashe lalle zã a iya mayar da mu a kan sãwunmu?

 • 79:11

  "Ashe, idan muka zama ƙasusuwa rududdugaggu?"

 • 79:12

  Suka ce: "Waccan kam kõmãwa ce, tãɓaɓɓiya!"

 • 79:13

  To, ita kam, tsãwa guda kawai ce.

 • 79:14

  Sai kawai gã su a bãyan ƙasa.

 • 79:15

  Shin, lãbãrin Mũsã ya zo maka?

 • 79:16

  A lõkacin da Ubangijinsa Ya kirãye shi, a cikin kwari mai tsarki, wato Duwã?

 • 79:17

  Ka tafi zuwa ga Fir'auna, lalle ne shi, ya ƙẽtare haddi.

 • 79:18

  "Sai ka ce masa, Kõ zã ka so ka tsarkaka.

 • 79:19

  "Kuma in shiryar da kai zuwa ga Ubangijinka domin ka ji tsoronSa?"

 • 79:20

  Sai ya nũna masa ãyar nan mafi girma.

 • 79:21

  Sai ya ƙaryata, kuma ya sãɓa (umurni),

 • 79:22

  Sa'an nan ya jũya bãya, yanã tafiya da sauri.

 • 79:23

  Sai ya yi gayya, sa'an nan ya yi kira.

 • 79:24

  Sai ya ce: "Nĩ ne Ubangijinku mafi ɗaudaka."

 • 79:25

  Sabõda haka Allah Ya kama shi, dõmin azãbar maganar ƙarshe da ta farko.

 • 79:26

  Lalle ne, a cikin wannan haƙiƙa akwai abin kula ga wanda yake tsõron Allah.

 • 79:27

  Shin, kũ ne mafi wuyar halitta ko sama? Allah Ya gina ta.

 • 79:28

  Ya ɗaukaka rufinta, sa'an nan Ya daidaita ta.

 • 79:29

  Kuma Ya duhuntar da darenta, kuma Ya fitar da hantsinta.

 • 79:30

  Kuma, ƙasa a bayan haka Ya mulmula ta.

 • 79:31

  Ya fitar da ruwanta daga gare ta da makiyãyarta.

 • 79:32

  Da duwatsu, Yã kafe ta.

 • 79:33

  Domin jiyarwa dãɗi a gare ku, kuma ga dabbõbinku.

 • 79:34

  To, idan uwar masĩfu, mafi girma, ta zo.

 • 79:35

  Rãnar da mutum zai yi tunãnin abin da ya aikata.

 • 79:36

  Kuma, a bayyana Jahĩm ga mai gani.

 • 79:37

  To, amma wanda ya yi girman kai.

 • 79:38

  Kuma, ya zãɓi rãyuwa ta kusa, (wato dũniya).

 • 79:39

  To, lalle ne Jahĩm, ita ce makõma.

 • 79:40

  Kuma, amma wanda ya ji tsõron tsayi a gaba ga Ubangijinsa, kuma ya kange kansa daga son rai.

 • 79:41

  To, lalle ne Aljanna ita ce makõma.

 • 79:42

  Sunã tambayar ka game da sa'a, wai yaushe ne matabbatarta?

 • 79:43

  Me ya haɗã ka da ambatonta?

 • 79:44

  Zuwa ga Ubangijinka ƙarshen al'amarinta yake.

 • 79:45

  Kai mai gargaɗi kawai ne ga mai tsõron ta.

 • 79:46

  Kamar sũ a rãnar da zã su gan ta, ba su zauna ba fãce a lõkacin marẽce ko hantsinsa.

Paylaş
Tweet'le