80 ABESE

 • 80:1

  Yã game huska kuma ya jũya bãya.

 • 80:2

  Sabõda makãho yã je masa.

 • 80:3

  To, me ya sanar da kai cẽwa watakila shi ne zai tsarkaka.

 • 80:4

  Ko ya tuna, dõmin tunãwar ta amfane shi?

 • 80:5

  Amma wanda ya wadãtu da dũkiya.

 • 80:6

  Sa'an nan kai kuma ka ɗora bijira zuwa gare shi!

 • 80:7

  To, me zai cũce ka idan bai tsarkaka ba?

 • 80:8

  Kuma, amma wanda ya zomaka yana gaugãwa.

 • 80:9

  Alhãli shĩ yanã jin tsõrõn Allah.

 • 80:10

  Kai kuma kã shagala ga barinsa!

 • 80:11

  A'aha! Lalle ne, wannan tunãtarwa ce.

 • 80:12

  Sabõda wanda ya so ya tunaShi (Allah).

 • 80:13

  (Tunãtarwa ce) ta cikin littafai abãban girmamãwa,

 • 80:14

  Abãban ɗaukakãwa, abãban tsarkakẽwa.

 • 80:15

  A cikin hannãyen mala'iku marubũta.

 • 80:16

  Mãsu daraja, mãsu ɗã'a ga Allah.

 • 80:17

  An la'ani mutum (kafiri). Mẽ yã yi kãfircinsa!

 • 80:18

  Daga wane abu, (Allah) Ya halitta shi?

 • 80:19

  Daga ɗigon maniyyi, Ya halitta shi sa'an nan Ya ƙaddarã shi (ga halaye).

 • 80:20

  Sa'an nan, hanyarsa ta fita Ya sauƙaƙe masa.

 • 80:21

  Sa'an nan, Ya matar da shi sai Ya sanya shi a cikin kabari.

 • 80:22

  Sa'an nan, idan Ya so lalle ne zai tãyar da shi.

 • 80:23

  Haƙĩƙa bai i da aikata abin da Allah Ya umurce shi ba (lõkacin sanya shi a cikin kabari).

 • 80:24

  To, mutum ya dũba zuwa ga abincinsa.

 • 80:25

  Lalle ne Mũ, Mun zuo ruwa, zubõwa.

 • 80:26

  Sa'an nan, Muka tsattsãge ƙasa tsattsagewa.

 • 80:27

  Sa'an nan, Muka tsirar da ƙwaya, a cikinta.

 • 80:28

  Da inabi da ciyãwa.

 • 80:29

  Da zaitũni da itãcen dabĩno.

 • 80:30

  Da lambuna, mãsu yawan itãce.

 • 80:31

  Da 'yã'yan itãcen marmari, da makiyãyã ta dabbõbi.

 • 80:32

  Domin jin dãɗi a gare ku, ku da dabbobinku.

 • 80:33

  To, idan mai tsãwa (busa ta biyu) ta zo.

 • 80:34

  Rãnar da mutum yake gudu daga ɗan'uwansa.

 • 80:35

  Da uwarsa da ubansa.

 • 80:36

  Da mãtarsa da ɗiyansa.

 • 80:37

  Ga kõwane mutum daga cikinsu, a rãnar nan akwai wani sha'ani da ya ishe shi.

 • 80:38

  Wasu huskõki, a rãnar nan, mãsu haske ne.

 • 80:39

  Mãsu dãriya ne, mãsu bushãra.

 • 80:40

  Wasu huskõki, a rãnar nan, akwai ƙũra a kansu.

 • 80:41

  Baƙi zai rufe su.

 • 80:42

  Waɗannan sũ ne kãfirai fãjirai (ga ayyukansu).

Paylaş
Tweet'le