81 TEKVİR

 • 81:1

  Idan rãna aka shafe haskenta

 • 81:2

  Kuma idan taurãri suka gurɓãce (wani ya shiga a cikin wani).

 • 81:3

  Kuma idan duwãtsu aka tafiyar da su.

 • 81:4

  Kuma idan rãƙuma mãsu cikunna aka sakẽ su wãwai, bã ga kõwa ba.

 • 81:5

  Kuma idan dabbõbin dãji aka tattara su.

 • 81:6

  Kuma idan tẽkuna aka mayar da su wuta.

 • 81:7

  Kuma idan rãyuka aka haɗa su da jikunkunansu.

 • 81:8

  Kuma idan wadda aka turbuɗe ta da rai aka tambaye ta.

 • 81:9

  "Sabõda wane laifi ne aka kashe ta?"

 • 81:10

  Idan takardun ayyuka aka wãtsa su (ga mãsu su).

 • 81:11

  Kuma idan sama aka fẽɗe ta.

 • 81:12

  Kuma idan Jahĩm aka hũra ta

 • 81:13

  Kuma idan Aljanna aka kusantar da ita.

 • 81:14

  Rai ya san abin da ya halartar (a rãnar nan).

 • 81:15

  To, ba sai Na yi rantsuwa da taurãri matafã ba.

 • 81:16

  Mãsu gudu suna ɓũya.

 • 81:17

  Da dare idan ya bãyar da bãya.

 • 81:18

  Da sãfiya idan ta yi lumfashi.

 • 81:19

  Lalle ne shi (Alƙur'ãni) haƙƙan, maganar wani manzon (Allah) ne mai girma ga Allah.

 • 81:20

  Mai ƙarfi, mai daraja a wurin Mai Al'arshi.

 • 81:21

  Wanda ake yi wa ɗã'a (wato shugaban malã'iku) ne a can, amintacce.

 • 81:22

  Kuma abokinku ba mahaukaci ba ne.

 • 81:23

  Kuma lalle ne, yã gan shi a cikin sararin sama mabayyani.

 • 81:24

  Kuma shi, ga gaibi bã mai rowa ba ne.

 • 81:25

  Kuma shi (Alƙur'ani) bã maganar shaiɗani, wanda aka la'ana, ba ce.

 • 81:26

  Shin, a inã zã ku tafi?

 • 81:27

  Lalle ne shi (Alƙur'ãni), bã kõme ba ne fãce gargaɗi ga talikai.

 • 81:28

  Ga wanda ya so, daga cikinku, ya shiryu.

 • 81:29

  Kuma bã zã ku so ba sai idan Allah Ubangijin halitta Yã yarda.

Paylaş
Tweet'le