82 İNFİTAR

 • 82:1

  Idan sama ta tsãge.

 • 82:2

  Kuma idan taurãri suka wãtse.

 • 82:3

  Kuma idan tẽkuna aka facce su.

 • 82:4

  Kuma idan kaburbura aka tõne su.

 • 82:5

  Rai yã san abin da ya gabatar, da abin da yã jinkirtar.

 • 82:6

  Yã kai mutum! Mẽ ya rũɗe ka game da Ubangijinka, Mai karimci.

 • 82:7

  Wanda Ya halitta ka sa'an nan ya daidaitã ka, Ya kuma tsakaitã ka.

 • 82:8

  A cikin kõwace irin sũra Ya so Ya ginã ka a kanta.

 • 82:9

  A'aha, bã haka ba, kuna ƙaryatãwa game da sakamako!

 • 82:10

  Lalle ne, a kanku, haƙiƙa akwai matsara.

 • 82:11

  Mãsu daraja, marubũta.

 • 82:12

  Sunã sanin abin da kuke aikatãwa.

 • 82:13

  Lalle ne, mãsu ɗã'ã ga Allah, dãhir, suna cikin ni'ima.

 • 82:14

  Kuma lalle ne, fãjirai, dãhir, sunã cikin Jahĩm.

 • 82:15

  Zã su shigẽ ta a rãnar sakamako.

 • 82:16

  Bã zã su faku daga gare ta ba.

 • 82:17

  Kuma mẽ ya sanar da kai abin da ake cẽ wa rẽnar sakamako?

 • 82:18

  Sa'an nan, mẽ ya sanar da kai abin da ake cẽ wa rãnar sakamako?

 • 82:19

  Rãnã ce da wani rai ba ya iya mallakar kõme dõmin wani rai al'amari, a rãnar nan, ga Allah (ɗai) yake.

Paylaş
Tweet'le