83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Bone ya tabbata ga mãsu naƙƙasãwa.

 • 83:2

  Waɗanda suke idan suka auna daga mutãne suna cika mũdu.

 • 83:3

  Kuma idan sun auna musu da zakka ko da sikẽli, suna ragẽwa

 • 83:4

  Ashe! Waɗancan bã su tabbata cẽwa lalle sũ, ana tãyar da su ba?

 • 83:5

  Domin yini mai girma.

 • 83:6

  Yinin da mutãne ke tãshi zuwa ga Ubangijin halitta?

 • 83:7

  Haƙĩƙa lalle ne littãfin fãjirai dãhir, yana a cikin Sijjĩn.

 • 83:8

  Kuma, mẽ ya sanar da kai abin da akẽ cẽ wa Sijjĩn?

 • 83:9

  Wani 1ittãfi ne rubũtacce.

 • 83:10

  Bone yã tabbata a rãnar nan ga mãsu ƙaryatãwa.

 • 83:11

  Waɗanda suke ƙaryatãwa game da rãnar sakamako.

 • 83:12

  Babũ mai ƙaryatãwa gare shi fãce dukan mai ƙẽtare haddi mai yawan zunubi.

 • 83:13

  Idan ana karãtun ãyõyinmu, a kansa, sai ya ce: tãtsũniyõyin mutãnen farko ne.

 • 83:14

  A'aha! Bã haka ba, abin da suka kasance suna aikatãwa dai, yã yi tsãtsa a cikin zukãtãnsu.

 • 83:15

  A'aha! Haƙĩƙa, lalle ne sũ daga Ubangijinsu, rãnar nan, waɗanda ake shãmakancẽwa ne.

 • 83:16

  Sa'an nan, lalle ne, sũ mãsu shiga cikin Jahĩm ne.

 • 83:17

  Sa'an nan a ce: "Wannan shi ne abin da kuka kasance kuna ƙaryatãwa game da shi."

 • 83:18

  A'aha! Haƙĩƙa lalle ne littãfin mãsu ɗã'ã yana a cikin Illiyyĩna?

 • 83:19

  Kuma mẽne ne yã sanar da kai abin da ake cẽwa Illiyyũna?

 • 83:20

  Wani littãfi ne rubũtacce.

 • 83:21

  Muƙarrabai suke halarta shi.

 • 83:22

  Lalle ne, mãsu ɗã'ã ga Allah tabbas suna cikin ni'ima.

 • 83:23

  A kan karagu, suna ta kallo.

 • 83:24

  Kana sani a cikin huskõkinsu, akwai kwarjinin ni'ima.

 • 83:25

  Ana shãyar da sũ daga wata giya wadda aka yunƙe a kan rufinta.

 • 83:26

  ¡arshen kurɓinta miski ne. To, a cikin wannan, mãsu gwagwarmaya su yi ta gwagwarmayar nẽma.

 • 83:27

  Kuma abin da ake gauraya ta da shi, daga tasnĩm yake.

 • 83:28

  (Wato) wani marmaro ne wanda muƙarrabai ke sha daga gare shi.

 • 83:29

  Lalle ne, waɗanda suka kãfirta sun kasance (a dũniya) suna yi wa waɗanda suka yi ĩmãni dãriya.

 • 83:30

  Kuma idan sun shuɗe su sai su dinga yin zunɗe.

 • 83:31

  Kuma idan suka jũya zuwa ga iyãlansu, sai su tafi suna kãkãci.

 • 83:32

  Kuma idan sun gan su sai su ce: "Lalle waɗannan ɓatattu ne."

 • 83:33

  Alhãli kuwa, ba a aike su ba dõmin su zama mãsu tsaro a kansu.

 • 83:34

  To, yau fa (a Lãhira] waɗanda suka yi ĩmãni, sũ ke yi wa kãfirai dãriya.

 • 83:35

  A kan karagu, suna ta kallo.

 • 83:36

  Shin an sãka ma kãfirai abin da suka kasance suna aikatawa?

Paylaş
Tweet'le