84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Idan sama ta kẽce,

 • 84:2

  Ta saurari Ubangijinta, kuma aka wajabta mata yin saurãron,

 • 84:3

  Kuma idan ƙasã aka mĩƙe ta,

 • 84:4

  Kuma ta jẽfar da abin da yake a cikinta, tã wõfinta daga kõme.

 • 84:5

  Kuma ta saurãri Ubangijinta, aka wajabta mata yin saurãren,

 • 84:6

  Ya kai mutum! Lalle ne kai mai aikin wahal da kai ne zuwa ga Ubangijinka, wahala mai tsanani, To, kai mai haɗuwa da Shi ne.

 • 84:7

  To, amma wanda aka bai wa littãfinsa da damansa.

 • 84:8

  To, za a yi masa hisãbi, hisãbi mai sauƙi.

 • 84:9

  Kuma ya jũya zuwa ga iyãlinsa (a cikin Aljanna), yanã mai raha.

 • 84:10

  Kuma amma wanda aka bai wa littãfinsa, daga wajen bãyansa.

 • 84:11

  To, zã shi dinga kiran halaka!

 • 84:12

  Kuma ya shiga sa'ĩr.

 • 84:13

  Lal1e ne shi, yã kasance (a dũniya) cikin iyãlinsa yanã mai raha.

 • 84:14

  Lalle ne yã yi zaton bã zai kõmo ba.

 • 84:15

  Na'am! Lalle ne, Ubangijinsa Ya kasance Mai gani gare shi.

 • 84:16

  To, ba sai Nã rantse da shafaƙi ba.

 • 84:17

  Da dare, da abin da ya ƙunsa.

 • 84:18

  Da watã idan (haskensa) ya cika.

 • 84:19

  Lalle ne kunã hawan wani hãli daga wani hãli.

 • 84:20

  To, mẽ ya sãme su, ba su yin ĩmãni?

 • 84:21

  Kuma idan an karanta Alkur'ãni a kansu, bã su yin tawãli'u?

 • 84:22

  Ba haka ba! waɗanda suka kãfirta, sai ƙaryatãwa suke yi.

 • 84:23

  Alhãli Allah Shĩ ne Mafi sani ga abin a suke tãrãwa.

 • 84:24

  Saboda haka, ka yi musu bushãra da azãba mai raɗaɗi.

 • 84:25

  Fãce waɗanda suka yi ĩmãni, suka aikata ayyukan ƙwarai, sunã da wani sakamako wanda bã ya yankẽwa.

Paylaş
Tweet'le