85 BURUC

 • 85:1

  Inã rantsuwa da sama mai taurãrin lissafin shekara.

 • 85:2

  Da yinin da aka yi alkawarin zuwansa,

 • 85:3

  Da yini mai shaidu, da yini da ake halarta a cikinsa

 • 85:4

  An la'ani mutãnen rãmi.

 • 85:5

  Wato wuta wadda aka hura.

 • 85:6

  A lõkacin da suke a kan (gefen) ta a zazzaune.

 • 85:7

  Alhãli sũ, bisa ga abin da suke aikatãwa ga mũminai, sunã halarce.

 • 85:8

  Kuma ba su tuhumce su ba, fãce kawai domin sun yi ĩmãni da Allah Mabuwãyi, wanda ake gõdewa.

 • 85:9

  Wanda Yake shi ne da mulkin sammai da ƙasa, kuma Allah a kan kõme halarce Yake.

 • 85:10

  Lalle ne waɗanda suka fitini mũminai maza da mũminai mãta, sa'an nan ba su tũba ba to, sunã da azãbar Jahannama, kuma sunã da azãbar gõbara.

 • 85:11

  Lalle ne waɗanda suka yi ĩmãni, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, sunã da gidãjen Aljanna, ƙoramu na gudãna daga ƙarƙashin gidãjen. Wancan abu fa shi ne rabo babba.

 • 85:12

  Lalle ne damƙar Ubangijinka mai tsanani ce ƙwarai.

 • 85:13

  Lalle ne Shĩ, Shi ne Mai ƙãga halitta, kuma Ya mayar da ita (bãyan mutuwa).

 • 85:14

  Kuma Shi ne Mai gãfara, Mai bayyana sõyayya.

 • 85:15

  Mai Al'arshi mai girma

 • 85:16

  Mai aikatãwa ga abin da Yake nufi.

 • 85:17

  Ko lãbãrin rundanõni yã zo maka.

 • 85:18

  Fir'auna da samũdãwa?

 • 85:19

  Ã'aha! waɗanda suka kãfirta sunã cikin ƙaryatãwa.

 • 85:20

  Alhãli, Allah daga bãyansu, Mai kẽwaye su ne (da saninSa).

 • 85:21

  Ã'aha! Shi Alƙur'ãni ne mai girma.

 • 85:22

  A cikin Allo tsararre.

Paylaş
Tweet'le