86 TARIK

 • 86:1

  Inã rantsuwa da sama da mai aukõwa da dare.

 • 86:2

  To, mẽ yã sanar da kai abin da ake cẽwa mai aukõwa da dare?

 • 86:3

  Shi ne taurãron nan mai tsananin haske.

 • 86:4

  Bãbu wani rai fãce a kansa akwai wani mai tsaro.

 • 86:5

  To, mutum ya dũba, daga mẽ aka halittã shi?

 • 86:6

  An halittã shi daga wani ruwa mai tunkuɗar jũna.

 • 86:7

  Yanã fita daga tsakanin tsatso da karankarman ƙirji.

 • 86:8

  Lalle ne Shi (Allah), ga mayar da shi (mutum), tabbas Mai iyãwa ne.

 • 86:9

  Rãnar da ake jarrabawar asirai.

 • 86:10

  Saboda haka, bã shi da wani ƙarfi, kuma bã shi da wani mai taimako (da zai iya kãre shi daga azãbar Allah).

 • 86:11

  Ina rantsuwa da sama ma'abũciyar ruwa mai kõmãwa yana yankẽwa.

 • 86:12

  Da ƙasa ma'abũciyar tsãgẽwa,

 • 86:13

  Lalle ne shĩ (Alƙur'ãni), haƙĩƙa magana ce daki-daki

 • 86:14

  Kuma shĩ bã bananci bane

 • 86:15

  Lalle ne sũ, suna ƙulla kaidi na sõsai.

 • 86:16

  Kuma Ni, Ina mayar da kaidi (gare su) kamar yadda suke ƙulla kaidi.

 • 86:17

  Saboda haka, ka yi wa kafirai jinkiri, ka dakata musu, sannu-sannu.

Paylaş
Tweet'le