87 A'LA

 • 87:1

  Ka tsarkake sũnan Ubangijinka Mafi ɗaukaka.

 • 87:2

  Wanda Yã yi halitta sa'an nan Ya daidaita abin halittar.

 • 87:3

  Kuma Wanda Ya ƙaddara (abin da Ya so) sannan Ya shiryar, (da mutum ga hanyar alhẽri da ta sharri).

 • 87:4

  Kuma Wanda Ya fitar da makiyãyã.

 • 87:5

  Sa'an nan Ya mayar da ita ƙeƙasassa, baƙa.

 • 87:6

  Za mu karantar da kai (Alƙur'ãni) sabõda haka bã zã ka mantã (shi) ba.

 • 87:7

  Fãce abin da Allah Ya so, lalle ne Shi (Allah) Ya san bayyane da abin da yake bõye.

 • 87:8

  Kuma za Mu sauƙaƙe maka (al'amari) zuwa ga (Shari'a) mai sauƙi.

 • 87:9

  Sabõda baka, ka tunãtar, idan tunatarwa zã ta yi amfãni.

 • 87:10

  Wanda yake tsõron (Allah) Zai tuna.

 • 87:11

  Kuma shaƙiyyi, zai nisanceta,

 • 87:12

  Wanda zai shiga wutar da tã fi girma.

 • 87:13

  Sa'an nan bã zai mutu ba a cikinta, kuma bã zai rãyu ba.

 • 87:14

  Lalle ne wanda ya tsarkaka (da ĩmãni) yã sãmu babban rabo.

 • 87:15

  Kuma ya ambaci sũnan Ubangijinsa, sa'an nan yã yi salla.

 • 87:16

  Ba haka ba! Kunã zãɓin rãyuwa ta kusa dũniya.

 • 87:17

  Alhãli Lãhira ita ce mafi alheri kuma mafi wanzuwa.

 • 87:18

  Lalle ne, wannan yanã a cikin littafan farko.

 • 87:19

  Littaffan Ibrãhĩm da Mũsã.

Paylaş
Tweet'le