88 GAŞİYE

 • 88:1

  Lalle ne labãrin (¡iyãma) mai rufe mutãne da tsoronta yã zo maka?

 • 88:2

  Wasu huskõki a rãnar nan ƙasƙantattu ne.

 • 88:3

  Mãsu aikin wahala ne, mãsu gajiya.

 • 88:4

  Zã su shiga wata wuta mai zãfi.

 • 88:5

  Ana shãyar da su daga wani marmaro mai zãfin ruwa.

 • 88:6

  Ba su da wani abinci fãce dai daga danyi.

 • 88:7

  Bã ya sanya ƙiba, kuma bã zai wadãtar daga yunwa ba.

 • 88:8

  Wasu huskõki a rãnar nan mãsu ni'ima ne.

 • 88:9

  Game da aikinsu, masu yarda ne.

 • 88:10

  (Suna) a cikin Aljanna maɗaukakiya.

 • 88:11

  Bã zã su ji yãsassar magana ba, a cikinta.

 • 88:12

  A cikinta akwai marmaro mai gudãna.

 • 88:13

  A cikinta akwai gadãje maɗaukaka.

 • 88:14

  Da kõfuna ar'aje.

 • 88:15

  Da filõli jẽre,

 • 88:16

  Da katifu shimfiɗe.

 • 88:17

  Ashe to bã zã su dũbãwa ba ga rãƙumã yadda aka halitta su?

 • 88:18

  Da zuwa ga sama yadda aka ɗaukaka ta?

 • 88:19

  Da zuwa ga duwãtsu yadda aka kafa su?

 • 88:20

  Da zuwa ga ƙasa yadda aka shimfiɗã ta?

 • 88:21

  sabõda haka, ka yi wa'azi, kai mai yin wa'azi ne kawai.

 • 88:22

  Ba ka zama mai ĩkon tanƙwasãwa a kansu ba.

 • 88:23

  Fãce dai duk wanda ya jũya bãya, kuma ya kãfirta.

 • 88:24

  To, Allah zai yi masa azãba, azãbar nan da take mafi girma.

 • 88:25

  Lalle ne, zuwa gare Mu kõmõwarsu take.

 • 88:26

  Sa'an nan lalle ne aikinMu ne Mu yi musu hisãbi.

Paylaş
Tweet'le