89 FECR

 • 89:1

  Inã rantsuwa da alfijiri.

 • 89:2

  Da darũruwa gõma.

 • 89:3

  Da (adadi na) cikã da (na) mãrã.

 • 89:4

  Da dare idan yana shũɗewa.

 • 89:5

  Ko a cikin waɗannan akwai abin rantsuwa ga mai hankali (da yake kange shi daga zunubi)?

 • 89:6

  Ba ka ga yadda Ubangijinka Ya aikata da Ãdãwa ba?

 • 89:7

  Iramawa mãsu sakon ƙĩrar jiki.

 • 89:8

  Waɗanda ba a halitta kwatankwacinsu ba a cikin garũruwa (na dũniya).

 • 89:9

  Da samũdãwa waɗanda suka fasa duwãtsu a cikin Wadi suka yi gidãje)?

 • 89:10

  Da Fir'auna mai turãku.

 • 89:11

  Waɗanda suka ƙẽtare iyãkarsu, a cikin garũruwa?

 • 89:12

  Sabõda haka, suka yawaita yin ɓarna a cikinsu.

 • 89:13

  Sabõda haka Ubangijinka Ya zuba musu bũlãlar azãba.

 • 89:14

  Lalle ne, Ubangijinka Yana nan a mafaka.

 • 89:15

  To, amma fa mutum idan Ubangijibsa Ya jarraba shi, wãto Yã girmama shi kuma Ya yi masa ni'ima, sai ya ce: "Ubangijina Ya girmama ni."

 • 89:16

  Kuma idan Ya jarraba shi, wãto Ya ƙuntata masa abincinsa, sai ya ce: "Ubangijina Ya walãkanta ni."

 • 89:17

  A'aha! Bari wannan, ai bã ku girmama marãya!

 • 89:18

  Bã ku kwaɗaitã wa jũnanku ga (tattalin) abincin matalauci!

 • 89:19

  Kuma kuna cin dũkiyar gãdo, ci na tãrãwa.

 • 89:20

  Kuma kuna son dũkiya, so mai yawa.

 • 89:21

  A'aha! Idan aka niƙa ƙasa niƙewa sosai.

 • 89:22

  Kuma Ubangijinka Ya zo, alhãli malã'iku na jẽre, safũ- safu.

 • 89:23

  Kuma a ranar nan aka zo da Jahannama. A ranar nan mutum zai yi tunãni. To, inã fa tunãni yake a gare shi!

 • 89:24

  Yana dinga cẽwa, "Kaitona, dã na gabatar (da aikin ƙwarai) domin rãyuwata!"

 • 89:25

  To, a rãnar nan bãbu wani mai yin azãba irin azãbar Allah.

 • 89:26

  Kuma bãbu wani mai ɗauri irin ɗaurinSa.

 • 89:27

  Yã kai rai mai natsuwa!

 • 89:28

  Ka koma zuwa ga Ubangijinka, alhãli kana mai yarda (da abin da Ya ƙaddara maka a dũniya) abar yardarwa (da sakamakon da zã a ba ka a Lãhira).

 • 89:29

  Sabõbda haka, ka shiga cikin bãyiNa (mãsu bin umurui a dũniya).

 • 89:30

  Kuma ka shiga AljannaTa (a Lãhira).

Paylaş
Tweet'le