90 BELED

 • 90:1

  Bã sai Na yi rantsuwa da wannan gari ba.

 • 90:2

  Alhãli kai kanã mai sauka a cikin wannan gari.

 • 90:3

  Da mahaifi da abin da ya haifa.

 • 90:4

  Lalle ne, Mun halitta mutum cikin wahala.

 • 90:5

  Kõ yanã zaton bãbu wani mai iya sãmun iko, a kansa?

 • 90:6

  Yana cẽwa "Na halakarda dũkiya mai yawa,"

 • 90:7

  Shin, yana zaton cewa wani bai gan shi ba?

 • 90:8

  Shin, ba Mu sanya masa idãnu biyu ba?

 • 90:9

  Da harshe, da leɓɓa biyu.

 • 90:10

  Kuma ba Mu shiryar da shi ga hanyõyi biyu ba?

 • 90:11

  To, don mene ne bai shiga Aƙabã ba?

 • 90:12

  Kuma mene ne ya sanar da kai abin da ake cẽ wa Aƙabã?

 • 90:13

  Ita ce fansar wuyan bãwa.

 • 90:14

  Ko kuwa ciyarwa, a cikin yini ma'abũcin yunwa.

 • 90:15

  Ga marãya ma'abũcin zumunta.

 • 90:16

  Ko kuwa wani matalauci ma'abũcin turɓãya.

 • 90:17

  Sa'an nan kuma ya kasance daga waɗanda suka yi ĩmãni, kuma suka yi wa jũna wasiyya da yin haƙuri, kuma suka yi wa jũna wasiyya da tausayi.

 • 90:18

  Waɗannan ne ma'abũta albarka

 • 90:19

  Kuma waɗanda suka kãfirta da ãyõyinMu, sũ ne ma'abũta shu'umci

 • 90:20

  A kansu akwai wata wuta abar kullewa.

Paylaş
Tweet'le