91 ŞEMS

 • 91:1

  Ina rantsuwa da rãnã da hantsinta.

 • 91:2

  Kuma da wata idan ya bi ta.

 • 91:3

  Da yini a lõkacin da ya bayyana ta.

 • 91:4

  Da dare a lõkacin da ya ke rufe ta.

 • 91:5

  Da sama da abin da ya gina ta.

 • 91:6

  Da ƙasã da abin da ya shimfiɗa ta.

 • 91:7

  Da rai da abin da ya daidaita shi.

 • 91:8

  Sa'an nan ya sanar da shi fãjircinsa da shiryuwarsa.

 • 91:9

  Lalle ne wanda ya tsarkake shi (rai) ya sãmi babban rabo.

 • 91:10

  Kuma lalle ne wanda ya turbuɗe shi (da laifi) ya tãɓe.

 • 91:11

  Samũdãwa sun ƙaryata (Annabinsu), dõmin girman kansu.

 • 91:12

  A lõkacin da mafi shaƙãwarsu ya tafi (wurin sõke rãkumar sãlihu).

 • 91:13

  Sai Manzon Allah ya gaya musu cewa: "Ina tsõratar da ku ga rãƙumar Allah da ruwan shanta!"

 • 91:14

  Sai suka ƙaryata shi, sa'an nan suka sõke ta. Sabõda haka Ubangijinsu Ya darkãke su, sabõda zunubinsu. Sa'an nan Ya daidaita ta (azãbar ga mai laifi da maras laifi).

 • 91:15

  Kuma bã ya tsõron ãƙibarta (ita halakãwar).

Paylaş
Tweet'le