92 LEYL

 • 92:1

  Inã rantsuwa da dare a lõkacin da yake rufẽwa.

 • 92:2

  Da yini a lõkacin da yake kuranyẽwa.

 • 92:3

  Da abin da ya halitta namiji da mace.

 • 92:4

  Lãlle ne ayyukanku, dabam-dabam suke.

 • 92:5

  To, amma wanda ya yi kyauta, kuma ya yi taƙawa.

 • 92:6

  Kuma ya gaskata kalma mai kyãwo.

 • 92:7

  To, zã Mu sauƙaƙe masa har ya kai ga sauƙi.

 • 92:8

  Kuma amma wanda ya yi rõwa, kuma ya wadãtu da kansa.

 • 92:9

  Kuma ya ƙaryatar da kalma mai kyãwo.

 • 92:10

  To, zã Mu sauƙaƙke masa har ya kai ga tsanani.

 • 92:11

  Kuma dũkiyarsa ba ta wadãtar masa da kõme ba, a lõkacin da ya gangara (a wuta).

 • 92:12

  Lãlle aikinMu ne, Mu bayyana shiriya.

 • 92:13

  Kuma lalle ne Lãhira da duniya Namu ne.

 • 92:14

  Sabõda haka, Na yi maku gargaɗi da wuta mai babbaka.

 • 92:15

  Bãbu mai shigarta sai mafi shaƙãwa.

 • 92:16

  Wanda ya ƙaryata, kuma ya jũya bãya.

 • 92:17

  Kuma mafi taƙawa zai nisance ta.

 • 92:18

  Wanda yake bãyar da dũkiyarsa, alhãli yana tsarkaka.

 • 92:19

  Alhãli bãbu wani mai wata ni'ima wurinsa wadda ake nẽman sakamakonta.

 • 92:20

  Fãce dai nẽman yardar Ubangijinsa Mafi ɗaukaka.

 • 92:21

  To, lalle ne zai yarda (da sakamakon da zã a bã shi).

Paylaş
Tweet'le