94 İNŞİRAH

 • 94:1

  Ba Mu bũɗa maka zũciyarka ba (dõmin ɗaukar haƙuri da fahimta)?

 • 94:2

  Kuma Muka saryar maka da nauyinka, Ashe.

 • 94:3

  Wanda ya nauyayi bãyanka?

 • 94:4

  Kuma Muka ɗaukaka maka ambatonka?

 • 94:5

  To, lalle ne tãre da tsananin nan akwai wani sauƙi.

 • 94:6

  Lalle ne tãre da tsananin nan akwai wani sauƙi.

 • 94:7

  Sabõda haka idan ka ƙãre (ibãda) sai ka kafu (kana rõƙon Allah).

 • 94:8

  Kuma zuwa ga Ubangijinka ka yi kwaɗayi.

Paylaş
Tweet'le