95 TİN

 • 95:1

  Inã rantsuwa da Attinu da Azzaitũn.

 • 95:2

  Da Dũr Sĩnĩna.

 • 95:3

  Da wannan gari amintacce.

 • 95:4

  Lalle ne, Mun halitta mutum a cikin mafi kyawon tsayuwa.

 • 95:5

  Sa'an nan, Muka mayar da shi mafi ƙasƙantar masu rauni

 • 95:6

  Face waɗanda suka yi imani, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, saboda haka suna da sakamako wanda bã ya yankewa.

 • 95:7

  To, bãyan haka mẽ ya sanya ka ka ƙaryata sakamako (wanda za a yi a bãyan Tãshin ¡iyãma)?

 • 95:8

  Ashe Allah bã Shi ne Mafi mãsu hukunci kyãwon hukunci ba?

Paylaş
Tweet'le