96 ALAK

 • 96:1

  Ka yi karatu da sunan Ubangijinka, wanda Ya yi halitta.

 • 96:2

  Ya hahitta mutum daga gudan jini.

 • 96:3

  Ka yi karatu, kuma UbangiJinka shi ne Mafi karimci.

 • 96:4

  Wanda Ya sanar (da mutum) game da alƙalami.

 • 96:5

  Ya sanar da mutum abin da bai sani ba.

 • 96:6

  A'aha! Lalle, ne mutum haƙĩƙa, yana girman kai (ya ƙi karatu).

 • 96:7

  Dõmin yã ga kansa, yã wadãta.

 • 96:8

  Lalle ne zuwa ga Ubangijinka makoma take.

 • 96:9

  Shin, kã ga wanda ke hana.

 • 96:10

  Bãwã idan yã yi salla?

 • 96:11

  Ashe, kã gani, idan (shi bãwan) ya kasance a kan shiriya?

 • 96:12

  Ko ya yi umurni da taƙawa?

 • 96:13

  Ashe, kã gani, idan (shi mai hanin) ya ƙaryata, kuma ya jũya bãya?

 • 96:14

  Ashe, bai sani ba cewa Allah Yanã gani?

 • 96:15

  A'aha! Lalle ne, idan bai hanu ba, lalle ne zã Mu ja gãshin makwarkwaɗa.

 • 96:16

  Makwarkwaɗa maƙaryaciya, mai laifi.

 • 96:17

  Sai ya kirayi ƙungiyarsa.

 • 96:18

  Zã Mu kirayi zabaniyãwa (mala'iku mãsu girma).

 • 96:19

  A'aha kada ka bĩ shi. Kuma ka yi tawali'u, kuma ka nemi kusanta (zuwa ga Ubangijinka).

Paylaş
Tweet'le