97 KADİR

 • 97:1

  Lalle ne Mũ, Mun saukar da shi (Alƙur'ãni) a cikin Lailatul ƙadari (daren daraja)

 • 97:2

  To, me ya sanar da kai abin da ake cewa Lailatul ¡adari?

 • 97:3

  Lailatul ¡adari mafi alheri ne daga wasu watanni dubu.

 • 97:4

  Mala'iku da Rũhi suna sauka a cikinsa da iznin Ubangijinsu sabõda kowane umurni.

 • 97:5

  Sallama ne shi daren, har fitar alfijiri.

Paylaş
Tweet'le