26 ŞUARA

 • 26:1

  Thaa Siim Miim

 • 26:2

  Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.

 • 26:3

  Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.

 • 26:4

  Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

 • 26:5

  Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

 • 26:6

  Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

 • 26:7

  Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

 • 26:8

  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:9

  Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:10

  Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang zalim itu,

 • 26:11

  (yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"

 • 26:12

  Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

 • 26:13

  Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.

 • 26:14

  Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku".

 • 26:15

  Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),

 • 26:16

  Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya Kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,

 • 26:17

  lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".

 • 26:18

  Fir'aun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.

 • 26:19

  dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna.

 • 26:20

  Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.

 • 26:21

  Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

 • 26:22

  Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".

 • 26:23

  Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"

 • 26:24

  Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya".

 • 26:25

  Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?"

 • 26:26

  Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".

 • 26:27

  Fir'aun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".

 • 26:28

  Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".

 • 26:29

  Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan".

 • 26:30

  Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"

 • 26:31

  Fir'aun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar".

 • 26:32

  Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.

 • 26:33

  Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

 • 26:34

  Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,

 • 26:35

  ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"

 • 26:36

  Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),

 • 26:37

  niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu".

 • 26:38

  Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,

 • 26:39

  dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.

 • 26:40

  semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"

 • 26:41

  Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, merekapun bertanya kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"

 • 26:42

  Fir'aun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".

 • 26:43

  Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan".

 • 26:44

  Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".

 • 26:45

  Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

 • 26:46

  Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah),

 • 26:47

  mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,

 • 26:48

  (yaitu) Tuhan Musa dan Harun".

 • 26:49

  Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".

 • 26:50

  Mereka berkata: "Tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,

 • 26:51

  sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".

 • 26:52

  Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".

 • 26:53

  Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.

 • 26:54

  (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,

 • 26:55

  dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,

 • 26:56

  dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga".

 • 26:57

  Maka Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,

 • 26:58

  dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,

 • 26:59

  demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.

 • 26:60

  Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

 • 26:61

  Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".

 • 26:62

  Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku".

 • 26:63

  Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.

 • 26:64

  Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.

 • 26:65

  Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.

 • 26:66

  Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.

 • 26:67

  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:68

  Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:69

  Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.

 • 26:70

  Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"

 • 26:71

  Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".

 • 26:72

  Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,

 • 26:73

  atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?"

 • 26:74

  Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".

 • 26:75

  Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,

 • 26:76

  kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,

 • 26:77

  karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam,

 • 26:78

  (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,

 • 26:79

  dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,

 • 26:80

  dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,

 • 26:81

  dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),

 • 26:82

  dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".

 • 26:83

  (Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,

 • 26:84

  dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,

 • 26:85

  dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan,

 • 26:86

  dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,

 • 26:87

  dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,

 • 26:88

  (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,

 • 26:89

  kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,

 • 26:90

  dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,

 • 26:91

  dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",

 • 26:92

  dan dikatakan kepada mereka: "Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya)

 • 26:93

  selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

 • 26:94

  Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,

 • 26:95

  dan bala tentara iblis semuanya.

 • 26:96

  Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:

 • 26:97

  "demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,

 • 26:98

  karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".

 • 26:99

  Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.

 • 26:100

  Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa'at seorangpun,

 • 26:101

  dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,

 • 26:102

  maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".

 • 26:103

  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:104

  Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:105

  Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

 • 26:106

  Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

 • 26:107

  Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

 • 26:108

  maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

 • 26:109

  Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

 • 26:110

  Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".

 • 26:111

  Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?".

 • 26:112

  Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?

 • 26:113

  Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.

 • 26:114

  Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.

 • 26:115

  Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".

 • 26:116

  Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".

 • 26:117

  Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;

 • 26:118

  maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku".

 • 26:119

  Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

 • 26:120

  Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

 • 26:121

  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:122

  Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:123

  Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul.

 • 26:124

  Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

 • 26:125

  Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

 • 26:126

  maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

 • 26:127

  Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

 • 26:128

  Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,

 • 26:129

  dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

 • 26:130

  Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.

 • 26:131

  Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

 • 26:132

  Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

 • 26:133

  Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,

 • 26:134

  dan kebun-kebun dan mata air,

 • 26:135

  sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".

 • 26:136

  Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat,

 • 26:137

  (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.

 • 26:138

  dan kami sekali-kali tidak akan di "azab".

 • 26:139

  Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:140

  Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:141

  Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.

 • 26:142

  Ketika saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

 • 26:143

  Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

 • 26:144

  maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

 • 26:145

  Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

 • 26:146

  Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman,

 • 26:147

  di dalam kebun-kebun serta mata air,

 • 26:148

  dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.

 • 26:149

  Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;

 • 26:150

  maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

 • 26:151

  dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,

 • 26:152

  yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".

 • 26:153

  Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;

 • 26:154

  Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar".

 • 26:155

  Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

 • 26:156

  Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar".

 • 26:157

  Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,

 • 26:158

  maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:159

  Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:160

  Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul,

 • 26:161

  ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?"

 • 26:162

  Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

 • 26:163

  maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

 • 26:164

  Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam.

 • 26:165

  Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,

 • 26:166

  dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".

 • 26:167

  Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"

 • 26:168

  Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".

 • 26:169

  (Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan".

 • 26:170

  Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,

 • 26:171

  kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.

 • 26:172

  Kemudian Kami binasakan yang lain.

 • 26:173

  Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

 • 26:174

  Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:175

  Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:176

  Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;

 • 26:177

  ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,

 • 26:178

  Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.

 • 26:179

  maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

 • 26:180

  dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

 • 26:181

  Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;

 • 26:182

  dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

 • 26:183

  Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

 • 26:184

  dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".

 • 26:185

  Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,

 • 26:186

  dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

 • 26:187

  Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

 • 26:188

  Syu'aib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".

 • 26:189

  Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.

 • 26:190

  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

 • 26:191

  Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

 • 26:192

  Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,

 • 26:193

  dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),

 • 26:194

  ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,

 • 26:195

  dengan bahasa Arab yang jelas.

 • 26:196

  Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.

 • 26:197

  Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

 • 26:198

  Dan kalau Al Quran itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

 • 26:199

  lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.

 • 26:200

  Demikianlah Kami masukkan Al Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.

 • 26:201

  Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih,

 • 26:202

  maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,

 • 26:203

  lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat diberi tangguh?"

 • 26:204

  Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?

 • 26:205

  Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun,

 • 26:206

  Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,

 • 26:207

  niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.

 • 26:208

  Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;

 • 26:209

  untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

 • 26:210

  Dan Al Quran itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.

 • 26:211

  Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa.

 • 26:212

  Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Quran itu.

 • 26:213

  Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.

 • 26:214

  Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,

 • 26:215

  dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

 • 26:216

  Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";

 • 26:217

  Dan bertawakkallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

 • 26:218

  Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),

 • 26:219

  dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.

 • 26:220

  Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

 • 26:221

  Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun?

 • 26:222

  Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,

 • 26:223

  mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.

 • 26:224

  Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

 • 26:225

  Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,

 • 26:226

  dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?

 • 26:227

  kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

Paylaş
Tweet'le