37 SAFFAT

 • 37:1

  Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],

 • 37:2

  dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),

 • 37:3

  dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,

 • 37:4

  Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.

 • 37:5

  Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.

 • 37:6

  Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,

 • 37:7

  dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,

 • 37:8

  syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

 • 37:9

  Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,

 • 37:10

  akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

 • 37:11

  Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

 • 37:12

  Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.

 • 37:13

  Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.

 • 37:14

  Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.

 • 37:15

  Dan mereka berkata "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

 • 37:16

  Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?

 • 37:17

  Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)"?

 • 37:18

  Katakanlah: "Ya, dan kamu akan terhina"

 • 37:19

  Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka meIihatnya.

 • 37:20

  Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan.

 • 37:21

  Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

 • 37:22

  (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,

 • 37:23

  selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

 • 37:24

  Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:

 • 37:25

  "Kenapa kamu tidak tolong menolong?"

 • 37:26

  Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.

 • 37:27

  Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.

 • 37:28

  Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan.

 • 37:29

  Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".

 • 37:30

  Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.

 • 37:31

  Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).

 • 37:32

  Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

 • 37:33

  Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.

 • 37:34

  Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.

 • 37:35

  Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri,

 • 37:36

  dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?"

 • 37:37

  Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).

 • 37:38

  Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.

 • 37:39

  Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,

 • 37:40

  tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).

 • 37:41

  Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,

 • 37:42

  yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,

 • 37:43

  di dalam surga-surga yang penuh nikmat.

 • 37:44

  di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.

 • 37:45

  Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.

 • 37:46

  (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.

 • 37:47

  Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

 • 37:48

  Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,

 • 37:49

  seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.

 • 37:50

  Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.

 • 37:51

  Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,

 • 37:52

  yang berkata: "Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?

 • 37:53

  Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?"

 • 37:54

  Berkata pulalah ia: "Maukah kamu meninjau (temanku itu)?"

 • 37:55

  Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.

 • 37:56

  Ia berkata (pula): "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,

 • 37:57

  jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).

 • 37:58

  Maka apakah kita tidak akan mati?,

 • 37:59

  melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?

 • 37:60

  Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.

 • 37:61

  Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"

 • 37:62

  (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.

 • 37:63

  Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.

 • 37:64

  Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka yang menyala.

 • 37:65

  mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.

 • 37:66

  Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.

 • 37:67

  Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.

 • 37:68

  Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.

 • 37:69

  Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam Keadaaan sesat.

 • 37:70

  Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

 • 37:71

  Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,

 • 37:72

  dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.

 • 37:73

  Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

 • 37:74

  Tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab).

 • 37:75

  Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).

 • 37:76

  Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.

 • 37:77

  Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.

 • 37:78

  Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;

 • 37:79

  "Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".

 • 37:80

  Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 • 37:81

  Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.

 • 37:82

  Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

 • 37:83

  Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).

 • 37:84

  (lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:

 • 37:85

  (Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah itu?

 • 37:86

  Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?

 • 37:87

  Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"

 • 37:88

  Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.

 • 37:89

  Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya aku sakit".

 • 37:90

  Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

 • 37:91

  Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan?

 • 37:92

  Kenapa kamu tidak menjawab?"

 • 37:93

  Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).

 • 37:94

  Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.

 • 37:95

  Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?

 • 37:96

  Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".

 • 37:97

  Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim; lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu".

 • 37:98

  Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.

 • 37:99

  Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

 • 37:100

  Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.

 • 37:101

  Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

 • 37:102

  Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

 • 37:103

  Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).

 • 37:104

  Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,

 • 37:105

  sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 • 37:106

  Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

 • 37:107

  Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

 • 37:108

  Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,

 • 37:109

  (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".

 • 37:110

  Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 • 37:111

  Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

 • 37:112

  Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

 • 37:113

  Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

 • 37:114

  Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.

 • 37:115

  Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.

 • 37:116

  Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.

 • 37:117

  Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.

 • 37:118

  Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.

 • 37:119

  Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;

 • 37:120

  (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".

 • 37:121

  Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 • 37:122

  Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

 • 37:123

  Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.

 • 37:124

  (ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa?

 • 37:125

  Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,

 • 37:126

  (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?"

 • 37:127

  Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),

 • 37:128

  kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).

 • 37:129

  Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.

 • 37:130

  (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?"

 • 37:131

  Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 • 37:132

  Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

 • 37:133

  Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.

 • 37:134

  (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,

 • 37:135

  kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.

 • 37:136

  Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.

 • 37:137

  Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,

 • 37:138

  dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

 • 37:139

  Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,

 • 37:140

  (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,

 • 37:141

  kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.

 • 37:142

  Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

 • 37:143

  Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,

 • 37:144

  niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.

 • 37:145

  Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

 • 37:146

  Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.

 • 37:147

  Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.

 • 37:148

  Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

 • 37:149

  Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,

 • 37:150

  atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?

 • 37:151

  Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:

 • 37:152

  "Allah beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

 • 37:153

  Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?

 • 37:154

  Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?

 • 37:155

  Maka apakah kamu tidak memikirkan?

 • 37:156

  Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?

 • 37:157

  Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

 • 37:158

  Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),

 • 37:159

  Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,

 • 37:160

  Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).

 • 37:161

  Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,

 • 37:162

  Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,

 • 37:163

  kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

 • 37:164

  Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,

 • 37:165

  dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).

 • 37:166

  Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).

 • 37:167

  Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:

 • 37:168

  "Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,

 • 37:169

  benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)".

 • 37:170

  Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).

 • 37:171

  Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,

 • 37:172

  (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

 • 37:173

  Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,

 • 37:174

  Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.

 • 37:175

  Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).

 • 37:176

  Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?

 • 37:177

  Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.

 • 37:178

  Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.

 • 37:179

  Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

 • 37:180

  Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.

 • 37:181

  Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.

 • 37:182

  Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Paylaş
Tweet'le